החברה מסכמת את החציון הראשון של 2019 ברווח כולל לפני מס של כ- 1.2 מיליון ₪ וכ- 508 אלפי ₪ לאחר מס. עוד מדווחת החברה על הון עצמי בסך של כ- 39 מיליון ₪ ויחס בשיעור של 184% בין ההון העצמי הקיים לעומת ההון הנדרש.

יש לציין כי היקף הכנסות מפרמיות שהסתכמו בסך של כ- 72 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2019 מרשים במיוחד, בהתחשב כי החברה טרם השיקה לציבור הרחב את מוצריה (מכירות LINE-ON) המתוכנן לחודשים הקרובים.

מן הדוחות עולה כי סך הנכסים של weSure נכון ל- 30 ביוני 2019 הינו כ- 172 מיליון ₪, וסך הפרמיות ברוטו במחצית הראשונה של השנה הינו כ- 72 מיליון ₪.  במחצית הראשונה של השנה  רשמה weSure רווח כולל לפני מס של כ- 1.2 מיליון ש"ח ורווח כולל לאחר מס של כ- 508 אלף ₪. weSure קיבלה רישיון מבטח לפני כשנה והחלה בפעילות מכירות ברבעון האחרון של שנת 2018, כאשר את הפעילות בתחום רכב הרכוש החלה בתחילת שנת 2019.

במחצית הראשונה של שנת 2019 weSure רשמה פרמיה ברוטו בסך של 72 מיליון ₪, וברבעון השני של השנה סך של  כ- 11 מיליון  ש"ח לעומת כ- 4 מיליון ש"ח בשנת 2018. היקף הכנסות מפרמיות שרשמה החברה בתקופת הדוח מרשים במיוחד, בהתחשב בכך שהיא עדיין לא השיקה לציבור הרחב את מוצריה בסביבה הדיגיטלית (מכירות LINE-ON) אשר צפויים להיות מושקים עד סוף השנה. ההכנסות מפרמיה במחצית הראשונה של השנה נחלקות לכ- 62 מיליון ₪ לתחום רכב חובה, בו החלה החברה לפעול ברבעון האחרון של שנת 2018 ולכ- 10 מיליון ₪ לתחום רכב רכוש, שפעילות weSure בו החלה רק בתחילת השנה. הפרמיה המרווחת ברוטו במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכמה לכ- 33 מיליון ₪ וברבעון השני של השנה הפרמיה המרווחת ברוטו הינה כ- 18 מיליון ₪. הפרמיה המרווחת בשייר במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכמה לכ- 8 מיליון ₪ וברבעון השני של השנה הפרמיה המרווחת בשייר הינה כ- 4 מיליון ₪.עיקר פעילות weSure בחודשים הראשונים לפעילותה התמקדו בעסקאות קבוצתיות גדולות ובציי רכב, הנהנים מהקידמה הטכנולוגית והיעילות המובנת של החברה. סוג עסקים אלו מאופיינים בפעילות משמעותית יותר ברבעון הראשון של השנה ביחס ליתר הרבעונים. כשהחברה תחל בשיווק הדיגיטלי של פוליסות פרט גם לציבור הרחב, בהמשך השנה, השפעת העונתיות על התוצאות הכספיות בין הרבעונים צפויה להתמתן.

ההון העצמי של weSure ליום 30 ביוני 2019 הסתכם לכ- 39 מיליוני  ש"ח. נכון ליום הדוח, לחברה עודף בהון הנדרש, בסך של כ-18 מליוני ₪ אשר מייצג יחס הון קיים לעומת נדרש בשיעור של כ- 184%, לפי תקנות הפיקוח הרלוונטיות לחברה. בתקופת הדוח המשיכה weSure לבסס את התשתיות הטכנולוגיות שלה לקראת השקת פעילות הדיגיטל לציבור הרחב (מכירות און ליין בפורטל ה-B2C) בזמן הקרוב.

אמיל ויינשל, יו"ר weSure : "בניגוד לתחזיות, ולחברות חדשות בשוק הביטוח בארץ ובעולם, הצלחנו להציג רבעון שני רצוף של  רווח כולל עם תוצאות חיתומיות טובות, בזכות מערך המיכון המתקדם שלנו, מערך התפעול רזה ויעיל של חברת ביטוח דיגיטלית. אנו מצליחים לממש את החזון של חברת ביטוח דיגטלית אמיתית  באמצעות הטכנולוגיה החדשנית שלנו, שחלקים ממנה הובאו מחו"ל, ועליה הקמנו מודולים ותהליכים ייחודיים, המבוססים על תהליכי קבלת החלטות מתקדמים, ואשר נותנת לנו יתרון תחרותי מובהק על פני חברות מסורתיות ואחרות."

ניצן צעיר-הרים, מנכ"ל weSure : "weSure הולכת להוביל את  המהפיכה הדיגיטלית בתעשית הביטוח. הקמנו את החברה על בסיס פלטפורמות ייחודיות ומתקדמות, שמצליחות להוביל אותנו למחוזות חדשים מדי יום. בתקופה הקרובה אנחנו נתחיל עם שווק המוצרים בדיגיטל לציבור הרחב, נשווק מוצרים מותאמים אישית בחווית משתמש ייחודית, במחירים תחרותים ובנוסף מבטיחים הפתעות מעניינות נוספות".

1. מצבה הכספי של החברה:

  ליום 30.06.2019 ליום 31.12.2018
נכסים:
השקעות פיננסיות 65,986 6,001
נכסי ביטוח משנה 54,703 2,841
מזומנים ושווי מזומנים 10,204 43,587
רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים 33,525 29,156
הוצאות רכישה נדחות 4,007 559
נכסים אחרים 3,980 1,453
הון והתחייבויות:
הון עצמי 39,085 38,577
התחייבות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה 69,190 4,002
זכאים ויתרות זכות (הכוללים פיקדונות מבטחי משנה ופרמיה מראש) 57,365 40,443
התחייבויות אחרות 6,765 575
סך כל הדו"ח על המצב הכספי (המאזן) 172,405 83,597

סך המאזן גדל באופן משמעותי והסתכם ב- 172,405 אלפי ש"ח ליום 30 ביוני 2019 ביחס ל- 83,597 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2018, גידול בשיעור של למעלה מ- 100% המשקף את הגידול המשמעותי בפעילות החברה בתקופת הדוח.

נכון ליום המאזן לחברה הון עצמי של 39,085 אלפי ₪ . לחברה עודף בהון העצמי הנדרש בסך של 17,814 אלפי ש"ח, המהווה יחס כושר פרעון בשיעור של כ-184%, לעומת ההון הנדרש לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח)(הון עצמי מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח(, התשע"ח-2018 וחוזר הממונה בעניין הוראות בדבר הון עצמי לכושר פירעון של מבטח.

2. נתונים על התפתחות מחזורי הפרמיות ברוטו ושייר בחברה (באלפי ש"ח), בשים לב לכך שהחברה החלה פעילות במחצית השניה של 2018:

  ל-6 חודשים שהסתיימו ב- 30.06.2019 ל-3 חודשים שהסתיימו ב- 30.06.2019 שנה שהסתיימה ב- 31.12.2018
פרמיות
פרמיות ברוטו 71,942 10,821 4,065
פרמיות בשייר 16,248 2,191 1,216
פרמיות שהורווחו
פרמיות ברוטו 32,833 18,034 370
פרמיות בשייר 7,459 4,117 111

3. התפלגות הפרמיות המורווחות ברוטו ושייר (באלפי ש"ח) ונתונים עסקיים, בשים לב לכך שהחברה החלה פעילות במחצית השניה של 2018:

  1-6/2019 4-6/2019 1-12/2018
רכב חובה
פרמיות שהורווחו ברוטו 28,355 15,648 361
פרמיות שהורווחו מבטחי משנה 22,680 12,495 254
פרמיות שהורווחו בשייר 5,675 3,153 107
רכב רכוש
פרמיות שהורווחו ברוטו 4,450 2,371
פרמיות שהורווחו מבטחי משנה 2,666 1,407
פרמיות שהורווחו בשייר 1,784 964
Loss Ratio  ברוטו 69% 65%
Loss Ratio  בשייר 35% 31%
Combined Ratio ברוטו 88% 87%
Combined Ratio בשייר 72% 73%
ביטוח כללי אחר
פרמיות שהורווחו ברוטו 28 15 9
פרמיות שהורווחו מבטחי משנה 28 15 5
פרמיות שהורווחו בשייר 1 1 4
סה"כ
פרמיות שהורווחו ברוטו 32,833 18,034 370
פרמיות שהורווחו בשייר 7,459 4,117 111

הפרמיה המרווחת (ברוטו) למחצית הראשונה עמדה על כ- 32.8 מיליון ₪, בחלוקה ל כ- 28.3 מיליון ₪ בביטוח רכב חובה וכ- 4.5 מיליון ₪ בביטוח רכב רכוש. הרווח הכולל של החברה בתקופת הדוח לאחר מס הסתכם ל – 508 אלפי ש"ח. סך הרווח הכולל לפני מס מתחומי הפעילות בביטוח כללי הסתכם בתקופת הדוח ל- 1.3 אלפי ש"ח.