קוד אתי

weSure חברה לביטוח בע"מ ("weSure ", "החברה") הוקמה בשנת 2018, מתוך חזון להקים חברת ביטוח דיגיטלית, חדשנית, שתביא בשורה צרכנית לעולם הביטוח ותחולל בו שינוי דרמטי, לרבות שינוי התפיסה הרווחת בציבור בנוגע למבטחים.

הקוד האתי שלהלן, הכולל סטנדרטים וכללים המצופים מעובדי החברה, מנהליה וחברי הדירקטוריון, גובש מתוך הבנה כי weSure הינה גוף מוסדי (על כל המשתמע מכך), ומאידך הינה חברה טכנולוגית ופורצת דרך בעולם ה TECH-FIN, שחרטה על דגלה דינמיות וגמישות מירביים.

כשבנינו את הקוד האתי שלהלן, שמנו לנו למטרה ליצור תרבות ארגונית פנימית ראויה, המאפשרת סביבת עבודה נעימה פתוחה ומפרה בתוך החברה, וכן לייסד מסגרת נורמטיבית וערכית להתנהגות שאנו מצפים מהעובדים והמנהלים שלנו, בממשקים שלהם עם צדדים שלישיים (כגון לקוחות, סוכנים, נותני שירותים, רשויות אכיפה ועוד).

זאת כמובן, בנוסף לדרישה להקפדה נאותה על קיום החוקים, הוראות ההסדר התחיקתי ונהלי החברה, שהחברה רואה בקיומם חשיבות עליונה.

אנו ב- weSure מאמינים כי הגינות, שקיפות, יושרה, מקצועיות, שירותיות ויעילות מירבית, הינם חלק מה- DNA של החברה, ואנו מקפידים לפעול לאורם הן בניהול העסקים והן ברמת השירות שאנו שואפים להעניק ללקוחותינו.

הקוד האתי הוא חלק מתרבות הניהול שלנו. הוא לא רק משקף את הערכים הראויים בעינינו, אלא גם מדגיש את המסגרת הרגולטורית בתוכה אנו פועלים. אנו מצפים שכל עובד, מנהל ודירקטור בחברה יפעלו כמיטב יכולתם, במסגרת סמכויותיהם ותפקידיהם, ובזהירות הראויה על מנת שהקוד האתי יוטמע בכל דרגי הארגון ויהווה חלק בלתי נפרד מהתנהלות החברה.

מטבע הדברים, הקוד האתי לא מתיימר להתיחס למכלול הנושאים והסוגיות הרלוונטיים לפעילות החברה, אך הוא מספק קוים מנחים, שיכולים לסייע במקרה שמתעורר ספק.
כמובן שבכל מקרה של אי בהירות ביישומו, ניתן להתייעץ עם המנהלים ועם היועמ"ש וקצינת הציות של החברה.

 

הנהלת החברה ועובדיה

מקצועיות

 • אנו נפעל על פי אמות מידה של מקצועיות, ונשאף לביצוע מיטבי של משימותינו בהתאם לסמכויותינו.
 • ניקח אחריות אישית ונקבל החלטות בצורה עניינית.
 • נעבוד ביעילות, מתוך מחויבות למטרות החברה, תוך גילוי יוזמה ואכפתיות, ונפעל להשגת יעדי weSure ולקידומה, בכל הזדמנות שניתן לעשות כן באופן חוקי ואתי.
 • ננהל תקשורת פתוחה ויעילה בין העובדים והמנהלים, ונשאף ליצירתיות, חדשנות, ולהרחבת אופקים.

אחריות אישית

 • אנו מבינים כי האחריות האישית של כל אחד מאיתנו, עובדים ומנהלים, היא שמאפשרת ל- weSure לצמוח ולשגשג כחברה.
 • כל אחד מאיתנו יפעל על פי הקוד האתי, הוראות הדין והרגולציה הרלוונטית לתפקידו.
 • אנו נשאל שאלות, נחקור ונלמד, על מנת להרחיב את האופקים והידע המקצועי האישי של כל אחד מאיתנו, ונהיה מעודכנים בשינויים בהוראות המקצועיות והרגולטוריות הרלוונטיות לעבודתנו.
 • בכל מקרה של ספק לגבי בחירת דרך הפעולה הראויה במסגרת מילוי תפקידנו ב- weSure, נתייעץ עם הממונים עלינו או עם גורם מקצועי אחר ב- weSure הנוגע לעניין (לרבות אנשי מקצוע חיצוניים, ככל ונדרש), ונפעל בהתאם להכוונתם.

אחריות ניהולית

 • בנוסף לאחריות האישית, המנהלים שלנו ישמשו דוגמה לעמידה בסטנדרטים גבוהים של מקצועיות ואתיקה, והטמעת תרבות של אמון, כנות, יושרה, וכבוד כלפי כל העובדים (כפופים ואחרים).
 • המנהלים יהוו אוזן קשבת ויעמדו לרשות העובדים שלהם, בשאלות מקצועיות ופרטיות.
 • המנהלים יוודאו כי העובדים שלהם מבינים ויודעים כיצד מצופה מהם לפעול.
 • המנהלים יעבדו בשיתוף פעולה עם מנהלים אחרים, וייוועצו עם היועמ"ש וקצינת הציות וכן עם מחלקת כוח האדם בחברה, לפי הצורך.

כבוד ושוויון

 • אנו נקיים מערכת יחסים המושתתת על כבוד ואמון ונטפח אווירת עבודה נעימה וסינרגטית בין מנהלים, עובדים ועמיתים.
 • נשמור על שפה מכבדת, אדיבה ומקצועית, ונמנע משימוש בלשון פוגענית ושלילית כלפי עובדי החברה, לקוחות, ספקים או כל גורם אחר, לרבות ברשת האינטרנט וברשתות החברתיות.
 • נקיים סביבת עבודה מכילה, נטולת אלימות, הטרדה, התעללות או התעמרות מכל סוג, ונטפל בחומרה בכל מקרה שכזה. אנו נקפיד על הוראות החוק ובכללם הוראות למניעת הטרדה מינית.
 • נפעל בשיתופיות, אדיבות ובכבוד הדדי זה לזה, נכבד את הפרטיות של חברינו לעבודה, לקוחותינו וספקינו, ונתייחס לכולם בצורה שוויונית והוגנת.
 • אנו ניצור גיוון והכלה של כח האדם המועסק אצלנו, ללא אפליה מסוג כלשהו.

בקרה וביקורת

 • אנו נקדם ביקורתיות וביקורת פנימית, ונבחן באופן שוטף את התנהלותינו, לרבות באמצעות סקרים שוטפים, על מנת להשתפר באופן מתמיד.
 • אנו נדווח ונציף לממונים עלינו, סוגיות מקצועיות שמתעוררות במהלך העבודה.
 • בנוסף, העמדנו ערוץ דיווח אנונימי, במקרה הצורך, כחלק מהיכולת של החברה לפעול למניעת הונאות ומעילות.

סודיות

 • אנו נקפיד להגן על המידע העסקי והאישי בבעלות weSure, נעשה שימוש זהיר ונאות בו בהתאם למטרות לשמן נמסר, ובהתאם להוראות הדין.
 • אנו נמלא אחר הוראות החברה בעניין אבטחת מידע, שמירה והשמדה של מידע ומסמכים.
 • נימנע מלפרסם תכנים סודיים, חסויים או רגישים לגבי החברה, לקוחותיה, ספקיה או עובדיה, וכן כל תוכן סודי, חסוי או רגיש אחר המצוי במערכות המידע ומאגרי החברה
  (לרבות ברשת האינטרנט וברשתות החברתיות), מבלי שניתנה לכך הרשאה מהגורם הרלבנטי.
 • נעמוד בדרישות הדין ונהלי החברה האוסרים על שימוש במידע פנים ונשמור על סודיות בכל עניין של weSure, שאינו ידוע לציבור.
 • נדווח לממונים עלינו על כל מידע מהותי המגיע לידינו ואשר עלול להשפיע על דיווחים לצדדים שלישיים.

טוהר מידות

 • אנו נפעל ביושר, טוהר מידות, יושרה אישית ומקצועית.
 • אנו נעשה את המירב למניעת שחיתויות, שוחד, הונאות ומשוא פנים, נציית להוראות הדין הרלוונטיות לנושא, ונקיים הדרכות לעובדי ומנהלי החברה בנושא.
 • נמנע מלעשות שימוש במשרתנו לצרכי קידום מטרות אישיות או יצירת רווח אישי (לרבות רווח לקרוב) באופן בלתי הולם, בניגוד לנהלי החברה ובניגוד להוראות החוק.
 • נמנע מלתת או לקבל מתנות וטובות הנאה לגורמים הנמצאים אתנו בקשרי עבודה, למעט מתנות סמליות מקובלות, בשווי של עד 250 ש"ח. אנו נדווח לממונים עלינו בכל מקרה בו יציעו לנו לתת או לקבל טובת הנאה או מתנה חריגה, בכדי לקדם אינטרס של צד ג' כלשהו ו/או של החברה.

ניגוד עניינים

 • לא ננהל קשרים מסחריים פרטיים עם גורמים עסקיים עימם אנו קשורים במסגרת העבודה.
 • נמנע מצבים בהם עלולים להיווצר ניגודי עניינים בין האינטרסים האישיים שלנו לבין האינטרסים של weSure.
 • לא נעבוד עבור מתחרים, לקוחות, או ספקים, לרבות כיועצים או כחברי דירקטוריון, אלא אם הדבר יאושר על ידי הגורמים המוסמכים בחברה.
 • אנו נגלה כל ענין אישי שיש לנו בעסק או בפעולה של weSure.
 • היה וביצוע עסקה או פעולה של weSure עשוי להוביל לרווח אישי לנו או לבני משפחתנו, אנו נדווח על כך לממונה עלינו ולא נשתתף בקבלת ההחלטה בפעולה או בעסקה.

שימוש בנכסי חברה

 • אנו נמלא אחר החוקים והוראות הדין, נהלי החברה והוראות הממונים עלינו.
 • אנו נמנע ככל הניתן מפעילות שאינה קשורה בעבודתנו בזמן שעות העבודה, לרבות גלישה באינטרנט שלא לצרכי עבודה, הפצת מסרים פוליטיים או שימוש בנכסי החברה לצרכים פרטיים.
 • אנו נתאמץ לפעול בצורה מתוכננת, יעילה וחסכונית.
 • אנו נדווח על כל מקרה המעורר חשד להונאה או לגניבה על מנת שהחברה תוכל לנקוט בפעולות הדרושות לטיפול בכך בהתאם לנהלים והוראות הדין.
 • אנו ננהל את עסקינו באופן שישמור על בריאות, בטיחות וביטחון העובדים והלקוחות.

 

מבוטחים, לקוחות, ספקים ונותני שירות

שירותיות

 • המבוטחים והלקוחות שלנו הם המשאב העיקרי שלנו. לכן אנו מחוייבים להעניק שירות מקצועי, בסטנדרט גבוה, לנהוג בהם בכבוד, אמפתיה ואכפתיות.
 • אנו נעניק ללקוחותינו חוויית שירות זמינה, פשוטה ומיידית, 24 שעות ביממה, מכל מקום ובכל זמן, באמצעות תהליכי שירות דיגיטליים וחדשניים.
 • בנוסף, מאחר ושירות דיגטלי אינו מחליף את האנושיות, נספק מענה אישי ואיכותי, ונפעל למציאת פתרונות יצירתיים עבור הלקוחות שלנו, גם באמצעים לא דיגיטליים.
 • אנו מקצים משאבים ותשומת לב רבים לקבלת משובים מלקוחות, מהם נלמד כיצד להשתפר. אנו מחויבים לתהליך מתמשך זה, של לימוד, תיקון והשתפרות.
 • אנו עומדים לרשותכם, הלקוחות שלנו, גם בעת מימוש הזכויות הביטוחיות שלכם, בהתאם לפוליסה שרכשתם ועל פי דין.
 • היה והתגלתה טעות, אנו נתקנה בהקדם האפשרי, תוך הפקת לקחים לעתיד.

התנהלות עסקית הוגנת ושקופה

 • הצגת מידע לצדדים שלישיים תיעשה בשקיפות, בהירות ופשטות מירבית.
 • נעשה את המירב על מנת שכל מבוטח יקבל את המידע הנדרש לו להבנת רמת הכיסויים שהוא רוכש ואת היקף זכויותיו בכל מוצר.
 • אנו נמנע מהתנהלות עסקית לא הוגנת ומטעה, הסתרה, שימוש לרעה במידע או כל התנהלות בלתי הוגנת אחרת, כלפי המבוטחים ונותני השירותים הקשורים בפעילותנו.

שותפים עסקיים

 • אנו רואים בשותפינו העסקיים, לרבות ספקים, נותני שירותים וסוכנים שלנו, שותפים לדרך וחלק בלתי נפרד מפעילותנו. לכן אנו מצפים מהם לפעול בהתאם לעקרונות הקוד האתי, תוך קיום ההוראות החוזיות שהוסכמו ביננו.
 • אנו מצפים משותפינו השונים, לפעול יחד עמנו, על מנת לדאוג לשמה הטוב של החברה והמוניטין שלה.