קצת על ביטוח מקיף

ביטוח זה מיועד לבעלי רכב ומאפשר להם לבטח את הרכב ו/או חבות בגין נזקי רכוש כלפי צד שלישי, וכן לרכוש כתבי שירות והרחבות נוספות. הביטוח מיועד לכלי רכב משנות הייצור החדשות ועד לרכב שגילו עד 13 שנה והוא כולל כיסוי לאבדן או נזק שנגרם לרכב הנקוב, לרבות האביזרים והמכלולים שבחבילה הבסיסית של דגם הרכב, אמצעי המיגון שהותקנו בו לפי דרישת המבטח, וזאת כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים בפוליסה. לתשומת ליבך, על מנת להתאים את הביטוח לצרכיך עליך לוודא, בין השאר, כי במידה וקיימים בו אביזרים או מערכות מולטימדיה שאינם חלק אינטגרלי מהרכב לדוגמאת גלגלי מגנזיום, חיישני רוורס, מצלמות, מערכת ו/או מסכי מולטימדיה, רמקולים, שהם מבוטחים ומצוינים במפורש במפרט.
בנוסף, ניתן לרכוש כתבי שירות שונים כדוגמת שירותי דרך וגרירה, שבר שמשות ורכב חלופי. שירותים אלה יחסכו לך זמן יקר והוצאה כספית נוספת ויאפשרו לחברה לתת לך שירות ואחריות מלאה על כל שלבי הטיפול במקרה ביטוח.

הכיסויים הכלולים בביטוח מקיף

נזק עצמי

כיסוי זה מכסה אבדן או נזק שנגרם לרכב, לרבות אביזרים שכלולים במפרט היבואן ושלא ניתן לרכוש בלעדיהם, כתוצאה מאש, התנגשות, התהפכות, תאונה, גניבה, נזק שנגרם כתוצאה מגניבה, נזקי טבע ומעשה זדון.

נזק לצד שלישי

כיסוי זה מכסה אבדן או נזק שנגרם לרכב צד שלישי כתוצאה מאחריות המבוטח

כתבי שירות והרחבות

שירותי דרך וגרירה

הכיסוי על פי כתב השירות מעניק שירותי דרך וגרירה לרכב מטעם נותן שירות שנבחר על ידי המבוטח במועד ההצטרפות לביטוח

רכב חלופי

הכיסוי על פי כתב השירות מעניק רכב חלופי במקרה של תאונה או גניבת הרכב עד למקסימום הימים הנקובים בפוליסה, ובניכוי ימי השתתפות עצמית, מטעם נותן שירות שנבחר על ידי המבוטח במועד ההצטרפות לביטוח

שבר שמשות

הכיסוי על פי כתב השירות מעניק שירותי החלפת שמשה שבורה בשמשה חדשה תחליפית באמצעות נותן שירות שנבחר על ידי המבוטח במועד ההצטרפות לביטוח

הרחבה לכיסוי עד 10% (החלפה לחדש)

הכיסוי מיועד לכלי רכב שגילם עד 12 חודשים מיד ראשונה ומקנה למבוטח פיצוי בסך ההפרש שבין ערך הרכב המבוטח על פי ערכו במחירון לבין שווי רכב חדש ועד לתוספת של 10%

הרחבה לכיסוי מולטימדיה

הכיסוי מכסה אובדן או נזק מכשירי מולטימדיה, כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים בפרק א' בפוליסה

כיסוי רעידת אדמה

הכיסוי מכסה אובדן או נזק שנגרמו לרכב המבוטח כתוצאה מרעידת אדמה, אש שפרצה כתוצאה מרעידת אדמה, תאונה שהיא תוך כדי או בעקבות רעידת אדמה

שאלות נפוצות

להרחבה על תנאי הפוליסה

הפוליסה לביטוח רכב מקיף היא פוליסה תקנית, שנקבעה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, וניתן לשנות אותה רק לטובת המבוטח. ניתן לקרוא את תנאי הפוליסה וחריגיה שלנו ב- weSure בקישור הבא:
לתנאי הפוליסה לביטוח רכב מקיף