קצת על ביטוח מבנה ותכולה

ביטוח זה מיועד לבעלי דירות, לשוכרים או למשכירי דירות, ומאפשר להם לבטח את הדירה ו/או תכולתה מפני סיכונים וכן לרכוש הרחבות נוספות. ביטוח הדירה כולל את מבנה הדירה או הבית, ששימושם העיקרי למגורים, כולל החלקים הקבועים של הדירה ואלה המחוברים אליה חיבור של קבע - מרפסות, צנרת, מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, מערכות מיזוג אוויר, דוודים, מערכות סולריות לחימום מים ומתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה. לגבי דירה המצויה בבית משותף, גם את החלק ברכוש המשותף והצמדות מיוחדות שיש לדירה (לרבות מחסן). ביטוח התכולה כולל כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, והינם בבעלות, בחזקת או באחריות המבוטח או בני משפחתו.
לתשומת לבכם, על מנת להתאים את הביטוח לצרכיכם יש לוודא, בין השאר, כי בעת עריכת הביטוח סכום ביטוח הדירה משקף את ערך הדירה המלא וכמו כן ערך התכולה כולל את כל הפריטים והחפצים הרלוונטים

הכיסויים הכלולים בביטוח מבנה ותכולה

כיסוי למבנה

כיסוי זה מכסה אבדן או נזק שנגרמו למבנה, כתוצאה מאש, ברק, רעם, התפוצצות או התלקחות, רוח שעולה על 30 קשר, שלג או ברד, נפילת כלי טיס, התנגשות רכב בדירה, גניבה, שוד, פריצה, רעידת אדמה, שיטפון או הצפה ועוד. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

כיסוי לתכולה

כיסוי זה מכסה אבדן או נזק שנגרמו לתכולה, כתוצאה מאש, ברק, רעם, התפוצצות או התלקחות, רוח שעולה על 30 קשר, שלג או ברד, נפילת כלי טיס, התנגשות רכב בדירה, גניבה, שוד, פריצה, רעידת אדמה, שיטפון או הצפה ועוד. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

הרחבה לכיסוי מים ונוזלים אחרים

כיסוי זה מכסה אבדן או נזק שהתגלו לראשונה כתוצאה מהימלטות או דליפה כל נוזל מתוך מתקני אינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית משותף. הרחבה זו ניתנת לרכישה באמצעות חברת שרברבים או שרברב פרטי. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

אחריות כלפי צד שלישי

כיסוי זה מכסה חבות המבוטח לשלם לצד שלישי על פי פקודת הנזיקין בשל אירוע שגרם ל: מוות, מחלה, ליקוי גופני, נזק או אובדן לרכוש צד שלישי. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

כיסויים נוספים

weSure מאפשרת לך להתאים את הביטוח לצרכיך, ולרכוש כיסויים נוספים לפוליסת הדירה בתוספת פרמיה אטרקטיבית,
וזאת על מנת לאפשר לך ולמשפחתך הגנה מיטבית ושקט נפשי

סכום ביטוח נוסף בבית משותף כתוצאה מרעידת אדמה

כיסוי זה מכסה נזק שנגרם לדירה בבית משותף כתוצאה מסיכון של רעידת אדמה בלבד, בשיעור של 70% ומעלה מסכום ביטוח הדירה. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

סכום ביטוח נוסף בבית משותף מורחב

כיסוי זה מכסה נזק שנגרם לדירה בבית משותף כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים בפרק א' בפוליסה - ביטוח הדירה, בשיעור של 70% ומעלה מסכום ביטוח הדירה. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

הרחבה לביטוח מבנה ותכולה בדירה שאינה תפוסה

הרחבה זאת מכסה גם תקופות שבהן הדירה אינה תפוסה ליותר מ- 60 ימים רצופים. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

הרחבת סיכוני
טרור

הרחבה זאת מכסה נזק פיזי כתוצאה ממעשה טרור למבנה הדירה בגובה סכום ההפרש שבין סכום הביטוח של הדירה המבוטחת לבין הסכום שניתן על ידי מס רכוש וקרן פיצויים. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

הרחבת ביטוח תכולת הדירה לכיסוי "כל הסיכונים"

הרחבה זאת מכסה אובדן או נזק לפריט מתכולת הדירה, בהימצאו בדירה המבוטחת, בביטוח כל הסיכונים, למעט החריגים המצוינים בתנאי הפוליסה.

הרחבת ביטוח "כל הסיכונים" לתכשיטים ולדברי ערך מחוץ לגבולות ישראל

הרחבה זאת מכסה אובדן או נזק לתכשיטים או לדברי ערך, גם בהימצאם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בביטוח כל הסיכונים, למעט החריגים המצוינים בתנאי הפוליסה.

שאלות נפוצות

להרחבה על תנאי הפוליסה

הפוליסה למבנה ולתכולה היא פוליסה תקנית, שנקבעה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, וניתן לשנות אותה רק לטובת המבוטח. ניתן לקרוא את תנאי הפוליסה וחריגיה שלנו ב- weSure בקישור הבא:
לתנאי הפוליסה לביטוח מבנה ותכולה