קצת על ביטוח צד ג'

ביטוח זה מיועד לבעלי רכב ומאפשר להם חבות בגין נזקי רכוש כלפי צד שלישי בלבד וכן לרכוש כתבי שירות. ביטוח צד שלישי מיועד לכלי רכב שערכם הכספי נמוך משנות הייצור הישנות והוא כולל כיסוי לחבות כלפי רכוש צד שלישי בלבד.
לתשומת ליבך, על מנת להתאים את הביטוח לצרכיך עליך לוודא כי גבול האחריות כלפי צד שלישי הנקוב במפרט מתאים לצרכיך. באפשרותך לרכוש גבול אחריות מורחב בתמורה לתוספת דמי ביטוח אטרקטיביים. בנוסף, באפשרותך לרכוש כתבי שירות שונים כדוגמת שירותי דרך וגרירה ושבר שמשות, שירותים אלה יחסכו לך זמן יקר והוצאה כספית נוספת ויאפשרו לחברה לתת לך שירות ואחריות מלאה על כל שלבי הטיפול במקרה ביטוח.

הכיסויים הכלולים בביטוח צד ג'

נזק לצד שלישי

כיסוי זה מכסה אבדן או נזק שנגרם לרכב צד שלישי כתוצאה מאחריות המבוטח

כתבי שירות והרחבות

שירותי דרך וגרירה

הכיסוי על פי כתב השירות מעניק שירותי דרך וגרירה לרכב מטעם נותן שירות שנבחר על ידי המבוטח במועד ההצטרפות לביטוח

שבר שמשות

הכיסוי על פי כתב השירות מעניק שירותי החלפת שמשה שבורה בשמשה חדשה תחליפית באמצעות נותן שירות שנבחר על ידי המבוטח

הוצאות הגנה משפטית בהליך פלילי

הכיסוי על פי הרחבה זאת הינה לשכר טירחה והוצאות להגנה משפטית שהוציא המבוטח בפועל בהליכים פליליים עקב תאונה

שאלות נפוצות

רוצה לדעת יותר?

כיסוי לצד ג' כלול בפוליסה לביטוח רכב מקיף, שנקבעה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, וניתן לשנות אותה רק לטובת המבוטח. ניתן לקרוא את תנאי הפוליסה וחריגיה שלנו ב- weSure בקישור הבא:
לתנאי הפוליסה לביטוח רכב מקיף