בדיקת קיום תעודת ביטוח חובה בתוקף

בהזנת הנתונים שלהלן, באפשרותך לבדוק האם לרכב מסוים קיימת פוליסת ביטוח רכב חובה תקפה בווישור חברה לביטוח, נכון למועד הבדיקה.

הבדיקה אינה מספקת מידע על קיומם ו/או אי קיומם של ביטוחים אחרים לרכב הנבדק.

ידוע לי כי הבדיקה נועדה לצרכי קבלת מידע בלבד ולא לכל שימוש אחר. אין במידע שיתקבל, כדי להוות אישור של החברה להכרה בחבות ו/או לאשר את קיומו של הכיסוי הביטוחי.

שדות חובה *