weSure ממשיכה לזנק: חברת הביטוח הדיגיטלית סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם נכסים בגובה של 324 מיליון ₪, לעומת 160 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 103%.

סך הפרמיות ברוטו הסתכם בכ- 88 מיליון ₪, גידול של כ- 44% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בתקופת הדוח רשמה weSure הפסד כולל של 4.8 מיליון ₪, הנובע מהפסד לפני מס בשוק ההון של כ- 7.5 מיליון ₪ כתוצאה ממשבר הקורונה.

יו"ר WeSure, אמיל ויינשל: "על רקע הרבעון הראשון המאתגר של 2020, הצלחנו לגדול באופן משמעותי – הן בהיקפי הפרמיות והן בסך הנכסים שלנו לעומת השנה שעברה. בניטרול השפעת ההפסדים בשוק ההון, החברה ממשיכה להציג צמיחה רווחית ותרומה חיובית מתחומי הפעילות שלה, זאת הודות לתשתית הטכנולוגית המתקדמת שבנינו, ושאפשרה לנו, גם בעיצומו של משבר הקורונה, להמשיך לתת שירות מהיר ויעיל למבוטחים. התוצאות העסקיות שלנו בליבת תחומי הביטוח יוצאות דופן גם בקנה מידה בינלאומי – ואני משוכנע שהיתרון הטכנולוגי שלנו ימשיך לבוא לידי ביטוי בכל הפרמטרים – ובראשם הבאת בשורה צרכנית אמיתית לכל בית בישראל".

מנכ"ל WeSure, ניצן צעיר-הרים: "התקופה המורכבת בה כולנו מצויים, הוכיחה שוב כיצד היכולות הטכנולוגיות המתקדמות שלנו באות לידי ביטוי באופן מיטבי בעבודתנו מול הלקוחות, ועד כמה משמעותי השינוי שאנו מחוללים בענף הביטוח – בדיוק כפי שעשתה אמזון לשוק מוצרי הצריכה. בנוסף, בזכות התשתיות הייחודיות שלנו, פיתחנו בזמן שיא מוצר ייחודי, מותאם לתקופה בעלות מופחתת בשם "מקיף עוקף קורונה", המיועד לרכישה אונליין".

 חברת הביטוח הדיגיטלית weSure מדווחת על תוצאותיה לרבעון הראשון של 2020

weSure חברה לביטוח ממשיכה להציג זינוק חד בפעילות העסקית שלה גם ברבעון הראשון של 2020. מהדוחות הכספיים עולה כי סך הנכסים של החברה נכון ל-31 במרס 2020 עמד על כ-324 מיליון ₪, גידול בשיעור של כ-103% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סכום הפרמיות ברוטו לרבעון הראשון הינו כ-88 מיליון ₪, לעומת כ- 61 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיה המרווחות ברוטו לתקופת הדוח הסתכמה בכ- 30 מיליון ₪ גידול בשיעור של 105% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הגידול בפרמיות המרווחות ברוטו נובע מגידול של 84% בפרמיות בענף ביטוח רכב חובה וכן מזינוק של 232% בפרמיות המרווחות ברוטו בענף ביטוח רכב רכוש, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בשנת 2020 רשמה החברה הפסד כולל של כ-4.8 מיליון ₪ לאחר מס, זאת כתוצאה מירידות בשוק ההון בסך של כ- 7.5 מיליון ₪ לפני מס, שנגרמו ממשבר הקורונה. בתקופה המקבילה אשתקד החברה רשמה רווח כולל לאחר מס של כ-0.3 מיליון ₪. החברה מציינת כי לאחר תקופת הדוח חלק מההפסדים מהשקעות צומצמו עקב עליות בשוקי ההון בארץ ובעולם.

ההון העצמי של weSure ליום 31 במרץ 2020 הסתכם לכ-32 מיליון ש"ח. נכון ליום הדוח, לחברה עודף בהון העצמי הנדרש בסך של כ-7 מיליון ש"ח, אשר מייצג יחס הון חשבונאי קיים לעומת הנדרש ממנה של כ-128%, זאת לפי תקנות הפיקוח החלות עליה.

ההכנסות מפרמיה ברוטו בתקופת הדוח נחלקות לכ-64 מיליון ₪ בתחום רכב חובה, וכ-24 מיליון ₪ בתחום רכב רכוש. כאמור החברה החלה את פעילותה בתחום ביטוח רכב הרכוש רק בתחילת 2019 וכעת ברבעון הראשון של השנה מציגה החברה זינוק מרשים בשיעור של כ-170% בתחום הרכב רכוש.

נכון ליום 31 במרץ 2020, weSure מנהלת תיק השקעות (השקעות פיננסיות אחרות ויתרת מזומנים ושווי מזומנים) בסך של כ-120 מיליון ₪, ביחס לתיק השקעות כולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ- 64 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד – גידול משמעותי של 87.5%.

 התמודדות החברה עם משבר הקורונה

במהלך תקופת הדוח נקטה החברה בשורת צעדים להתמודדות עם השפעות הנגיף והשלכותיו. לאחר תחילת התפרצות המגפה בישראל, הגדילה החברה את שיעורי ההנחה בביטוחי רכב הרכוש הנרכשים באמצעות פלטפורמת ה-B2C ו/או בשיווק ישיר; בנוסף, השיקה החברה לציבור אפשרות רכישה ב ON-LINE של ביטוח מקיף מצומצם ללא כיסוי נזקי תאונה עצמיים, בעלות מופחתת, ומיתגה את המוצר בשם "מקיף עוקף קורונה"; שירות הלקוחות של החברה הציע לציבור המבוטחים והפוטנציאלים אלטרנטיבות להוזלה של הפרמיה; בנוסף, במהלך חג העצמאות, לקראת החזרה של המשק לשגרה, ביצעה החברה מחווה של סולידריות , ובין היתר על רקע המגבלות על התנועה, העניקה מיוזמתה, למבוטחי הפרט הישירים שלה, שהיו מבוטחים באפריל 2020 בפוליסות ביטוח רכב חובה ומקיף בחברה, החזר של 100 ש"ח בדרך של שובר תדלוק דיגיטלי.

אודות weSure

weSure הינה חברת ביטוח דיגיטלית מבוססת טכנולוגיה מתקדמת בכל שלבי הביטוח – הצעת מחיר, הצטרפות, שירות לקוחות, טיפול באירועים ותשלום תגמולי ביטוח. weSure, שהחלה לפעול ביוני 2018 באישור ובפיקוח רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, היא חברה היברידית שפועלת במגוון ערוצי הפצה באופן שמאפשר ללקוח מקסימום מהירות ושקיפות. ללא ביורוקרטיה מתישה, weSure נשענת על תפיסות מתקדמות של ניהול מערכי ביטוח, תהליכי עבודה יעילים, אוטומטיים בין היתר אמצעות שימוש בטכנולוגיות פורצות דרך. הנהלת החברה מאמינה בפשטות ובשקיפות, ובעיקר בכך שרכישת ביטוח צריכה להיות פעולה קלה לכל לקוחה או לקוח, בכל גיל ובכל מקום תוך מיקסום ההתאמה האישית של המוצר לצרכי הלקוח. את weSure מובילים היו"ר אמיל ויינשל והמנכ"ל ניצן צעיר הרים, שתיים מהדמויות המוכרות, המנוסות והמקצועיות ביותר בענף הביטוח בישראל. נשיא הקבוצה הוא המפכ"ל לשעבר רנ"צ יוחנן דנינו.

מצבה הכספי של החברה:

  31 במרס

2020

31 במרס

2019

שיעור השינוי  (%) 31 בדצמבר

2019

נכסים
השקעות פיננסיות 98,934 50,342 96% 61,756
נכסי ביטוח משנה 131,890 48,762 107% 71,053
מזומנים ושווה מזומנים 20,703 13,369 55% 17,253
רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים 30,551 34,213 (11%) 31,758
הוצאות רכישה נדחות 11,184 2,998 273% 4,080
נכסים אחרים 30,679 10,297 198% 11,362
הון והתחייבויות
הון 32,385 38,870 (17%) 37,157
התחייבות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה 168,424 62,805 168% 88,160
זכאים ויתרות זכות (הכוללים פיקדונות מבטחי משנה ופרמיה מראש) 117,172 51,885 125% 65,391
התחייבויות אחרות 5,960 6,421 (7%) 6,554
סך כל המאזן 323,941 159,981 103% 197,262

הגידול בפעילות החברה הביאה לגידול משמעותי בסך מאזן החברה, שהסתכם ליום הדוח ב- 323,941 אלפי ש"ח, ביחס ל- 159,981 אלפי ש"ח ליום 31 במרס 2019, המהווה גידול בשיעור של 103%. הגידול ביחס לסך המאזן ליום 31 בדצמבר 2019, שהסתכם ב- 197,262 אלפי ש"ח, היה בשיעור של כ- 64%.

סך ההשקעות הפיננסיות ליום 31 במרס 2020 הסתכמו ב-98,934 אלפי ש"ח ביחס ל-61,756 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2019, גידול בשיעור של כ-60%.

 

נתונים על התפתחות מחזורי הפרמיות ברוטו ושייר בחברה (באלפי ש"ח):

  1-3/2020 1-3/2019 שיעור השינוי 1-12/2019
פרמיות
פרמיות ברוטו 87,702 61,121 43% 100,381
פרמיות בשייר 23,110 14,057 28% 22,779
פרמיות שהורווחו
פרמיות ברוטו 30,364 14,799 105% 77,595
פרמיות בשייר 7,611 3,342 127% 17,512

 

התפלגות הפרמיות המורווחות ברוטו ושייר (באלפי ש"ח) ונתונים עסקיים:

  1-3/2020 1-3/2019 שיעור השינוי

(%)

1-12/2019
רכב חובה
פרמיות שהורווחו ברוטו 23,435 12,707 84% 67,309
פרמיות שהורווחו מבטחי משנה 18,622 10,185 82% 53,962
פרמיות שהורווחו בשייר 4,813 2,522 91% 13,347
רכב רכוש
פרמיות שהורווחו ברוטו 6,909 2,079 232% 10,221
פרמיות שהורווחו מבטחי משנה 4,115 1,259 227% 6,066
פרמיות שהורווחו בשייר 2,794 820 240% 4,155
Loss Ratio  ברוטו 83% 72% 15% 79%
Loss Ratio  בשייר 42% 39% 7% 41%
Combined Ratio ברוטו 106% 89% 19% 112%
Combined Ratio בשייר 84% 70% 20% 111%
ביטוח כללי אחר
פרמיות שהורווחו ברוטו 20 13 92% 65
פרמיות שהורווחו מבטחי משנה 16 13 23% 55
פרמיות שהורווחו בשייר 4 400% 10
סה"כ
פרמיות שהורווחו ברוטו 30,364 14,799 105% 77,595
פרמיות שהורווחו בשייר 7,611 3,342 128% 17,512

בתקופת הדוח הגדילה החברה באופן משמעותי את היקפי הפרמיות ברוטו בענפי הפעילות רכב חובה ורכב רכוש. הפרמיות ברוטו הסתכמו ל- 87,702 אלפי ש"ח לעומת 61,121 אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו ל- 30,364 אלפי ש"ח, לעומת סך של 14,799 אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-105%.