ביום יום אנחנו משתמשים הרבה במושג ביטוח, בכל מיני תחומים, כגון: ביטוח רכב, ביטוח אחריות, ביטוח לטלפון. אבל מה אנחנו יודעים על ביטוח? מה זה ביטוח? מה ההבדל בין ביטוח לבין אחריות? ומדוע ביטוח כל כך מסובך? ננסה לענות על הכל…

מהו ביטוח?

ובכן, זאת שאלה טובה. הוראות הדין אינן מגדירות את המושג "ביטוח" בצורה ברורה ולכן לא ברור אילו מוצרים נכנסים תחת ההגדרה הזאת. סעיף 1 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 קובע כי "חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשלם, בקרות מקרה הביטוח, תגמולי ביטוח למוטב". ניתן לראות כי לא מדובר בהגדרה של המושג "ביטוח", אולם החוק קבוע מספר מאפיינים לחוזה ביטוח:

 1. חוזה – ביטוח מאופיין בחוזה בין שני צדדים (עוד מעט נתייחס אליהם). החוזה לרוב בכתב, אולם יכול להיות גם חוזה שבעל פה.
 2. מבטח ומבוטח – שני הצדדים להסכם הם מבטח ומבוטח. מבטח הוא מי שקיבל רישיון לפעול כמבטח (חברת ביטוח) על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
 3. דמי ביטוח – החוק מגדיר כי המבטח גובה ממבוטח דמי ביטוח בגין ההסכם. דמי הביטוח נקראים גם פרמיה.
 4. מקרה ביטוח – החוק אינו מגדיר מה זה מקרה ביטוח, אולם אנחנו מבינים כי מדובר באירוע (יותר מאוחר נגדיר אותו יותר לעומק) אשר מוגדר בחוזה הביטוח.
 5. תגמולי ביטוח – נקראים גם פיצויים. אלה הכספים שמבטח צריך לשלם בהתאם לחוזה הביטוח, בעת קרות מקרה ביטוח.
 6. מוטב – חשוב לשים לב שתגמולי הביטוח לא חייבים להיות משולמים למבוטח, אלא למוטב, אותו המבוטח מגדיר. המוטב יכול להיות המבוטח עצמו (כנהוג בביטוח רכב, דירה וכדומה) או מי מבני משפחתו (כנהוג בביטוח חיים).

דמי ביטוח

דמי הביטוח, או כפי שקראנו להם למעלה – הפרמיה, הם בדרך כלל מאד נמוכין ביחס לתגמולי הביטוח.

תגמולי ביטוח

מטרת תגמולי הביטוח הינה לשפות את המבוטח בשל הפסד שקרה לו כתוצאה ממקרה ביטוח. הכוונה בשיפוי הוא להחזיר למבוטח עד גובה ההפסד שלו, ולא יותר. ישנן פוליסות המגדירות גבולות פיצוי, המשלמות למבוטח סכום כסף קבוע, ללא קשר לגובה ההפסד שלו. פוליסות מסוג אלה נהוגות בביטוח חיים ובריאות.

תגמולי הביטוח תחומים במגבלת סכום ביטוח בהסכם הביטוח והן משולמות מעל לגובה ההשתתפות העצמית של המבוטח. לדוגמה, בהסכם ביטוח נקבע כי סכום הביטוח יהיה עד 100,000 שקלים וגובה השתתפות עצמית היא 1,000 שקלים ולכן סך תגמולי הביטוח שמבטח ישלם לפי ההסכם עומד על 99,000 שקלים.

 • האם לבטח את הרכב שלי בביטוח מקיף או בביטוח צד ג' בלבד?

  ביטוח מקיףביטוח צד ג'

  על שאלה זו תוכל רק אתה לענות... אולם, לרוב נהוג לבטח כלי רכב ישנים רק בביטוח צד ג'. חשוב לדעת, כי ביטוח מקיף הינו ביטוח רחב יותר המעניק כיסוי לרכב עצמו כתוצאה מהסיכונים המכוסים בפוליסה, וכן נזקים לרכוש צד שלישי עד לגבול האחריות הנקוב במפרט. ביטוח צד שלישי מוגבל לחבות (אחריות) לנזקי רכוש כלפי צד שלישי בלבד.
  חשוב מאוד שתתאים את הביטוח בהתאם לצרכיך והיכולת הכלכלית שלך לעמוד בנזקים לרכב עצמו, ככל שלא בחרת לבטח את הרכב בביטוח מקיף. כמובן שרכב משועבד מחויב ע"י הבנק המלווה בביטוח מקיף הכולל סעיף שעבוד לבנק

 • כיצד נקבעת פרמיית הביטוח בביטוח רכב מקיף?

  ביטוח מקיף

  פרמיית ביטוח רכב המקיף תלויה בשני גורמים עיקריים: הרכב המבוטח (ערך הרכב, עד כמה הרכב גניב, עלות החלפים במקרה של תאונה וכו') והנהגים שינהגו ברכב. ביחס לנהגים הנוהגים ברכב, ככל שהנהיגה ברכב תוגבל לנהגים נקובים בשם, לא תתאפשר נהיגת נהגים צעירים והעבר הביטוחי שלך יהיה טוב יותר (מספר הפעמים שתבעת את חברת הביטוח בביטוח מקיף), כך הפרמיה תהא נמוכה יותר. שים לב, אם ינהג ברכב בעת תאונה נהג שאינו מורשה לנהוג ברכב (לדוגמה, בפוליסה ביקשת כיסוי לנהגים מגיל 24 ומעלה וברכב נהג בן 22) לא יהיה לך כיסוי ביטוחי.

 • מדוע חשוב לבטח את הרכב?

  ביטוח מקיף

  הרכב הינו נכס חשוב ומשמעותי ולכן קיים אינטרס מובהק להגן עליו. הרכב משמש אותנו לניידות יומיומית בכבישי הארץ וככזה טומן בחובו סיכונים לא מבוטלים וחושף אותנו לנזקים משמעותיים לרכב ולאחריות כלפי רכוש צד שלישי. הדרך היעילה המצויה הינה ביטוח הרכב. אי עריכת ביטוח כאמור עלול לחשוף אותך לאובדן הרכב כתוצאה מתאונה, גניבת הרכב, נזקי טבע, אש, ולנזקי רכוש צד שלישי והוצאות נוספות ומשמעותיות שיקשו עליך ועל משפחתך לחזור לשיגרה.

מקרה ביטוח

מקרה הביטוח הוא אירוע המוסכם בהסכם הביטוח, שבגינו המבטח משלם תגמולי ביטוח. בעת עריכת ההסכם, קיימת אי וודאות לגבי עצם קרות האירוע, למועד האירוע ולגובה הנזק שיכול להיות כתוצאה מקרות האירוע. לרוב, מדובר באירועים בעלי הסתברות נמוכה הגורמים נזק למבוטח. לדוגמה, רעידת אדמה שכתוצאה ממנה נפגע מבנה הבית שלו, גניבת רכב וכדומה. חשוב לזכור כי מקרה הביטוח בדרך כלל מחוץ לשליטתו של המבוטח, בניגוד לדוגמה לנזק בזדון, ויהיה חיצוני למבוטח.

ביטוח או אחריות?

לרוב אנחנו מתבלבלים ביום היום בין שני המושגים האלה. ננסה להסביר את ההבדלים ביניהם:

 1. הסיכון שגרם לנזק – ביטוח מכסה בדרך כלל סיכון חיצוני למוצר (לדוגמה, אש, רעידת אדמה, הצפה וכו') בעוד אחריות מכסה נזק שהוא בשליטת היצרן (פגם במוצר) או בשליטת מחזיק המוצר (קלקול כתוצאה משימוש).
 2. מבטח הינו גוף חיצוני שההתקשרות עימו מטרתה ביטוח, בעוד נותן האחריות הינו על פי רוב, יצרן, ספק או משווק של מוצר או של שירות.
 3. אחריות נמכרת (לפעמים ניתנת חינם) אגב מכירת מוצר או אספקת שירות מסוים אחר, בעוד ביטוח הוא הסכם שההתקשרות בגינו נעשית בנפרד. ניתן להסתכל על מתן אחריות כעל פעולה שיווקית של המוכר ולא כעל מכירת שירות נפרד.
 4. למבטח אין עניין במה שיעשה המבוטח בתגמולי הביטוח, לעומת זאת נותן האחריות מתחייב להחליף או לתקן את המוצר הספציפי או לספק שירות למוצר הספציפי.
 5. באחריות – הערך הכספי של מתן השירות בנפרד אינו רלוונטי למקבל ההתחייבות, שכן במסגרת חוזה האחריות הוא יכול לקבל שירות תיקונים או החלפה למוצר ספציפי בלבד. למעשה מחיר האחריות נראה לרוכש ככלול במחיר הראשוני של המוצר / השירות שרכש.