קצת על ביטוח צד ג לעסק

פרק זה מכסה את חבות המבוטח לשלם לצד שלישי על פי פקודת הנזיקין בגין מקרה ביטוח (כהגדרתו בפרק זה) שייגרם במען העסק ובגבולות הטריטוריאליים עקב עיסוקו של המבוטח כמתואר במפרט, בתקופת הביטוח, ועד לגבול האחריות הנקוב במפרט למקרה ולתקופה, ובכפוף לתנאים, ההגדרות והחריגים

הכיסויים הכלולים בביטוח צד ג לעסק

ביטוח אחראיות צד שלישי

כיסוי זה מכסה את חבות המבוטח לשלם לצד שלישי על פי פקודת הנזיקין בשל אירוע שגרם ל: מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי, נזק או אובדן פיזי לרכוש צד שלישי. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

שאלות נפוצות