קצת על ביטוח מבנה לבית עסק

פרק זה מכסה אובדן או נזק פיזי, תאונתי, מקרי ובלתי צפוי, שאירע בתקופת הביטוח למבנה העסק המבוטח לעיסוקו של המבוטח לרבות לשיפורי מבנה וצמודות מבנה, אשר בוטחו על ידו, ובכל מקרה עד לסכום הביטוח כנקוב במפרט (דף הרשימה), כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים בפרק זה בפוליסה ובמפרט(לדוגמא :אש, ברק, התפוצצות, סיכוני מים ונוזלים אחרים), ובכפוף לכל תנאי הפוליסה וסייגיה

הכיסויים הכלולים בביטוח מבנה לבית עסק

כיסוי למבנה

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות אובדן או נזק פיזי, תאונתי, מקרי ובלתי צפוי, שאירע בתקופת הביטוח למבנה העסק המבוטח לרבות לשיפורי מבנה וצמודות מבנה. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

שביתות ופרעות

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות אובדן או נזק פיזי תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי מראש שנגרם למבנה העסק כתוצאה משביתות ופרעות. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

נזקי פריצה למבנה

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות נזק פיזי למבנה המבוטח, לרבות חלקים המחוברים אליו דרך קבע, ככל שבוטחו, אשר נגרם על ידי פריצה או על ידי ניסיון לפריצה, ובתנאי שנשארו סימנים המעידים על השימוש באלימות ובכוח. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

ביטוח נוסף (עד10%)

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות סכום ביטוח נוסף בשיעור של עד 10% מעל סכום הביטוח הנקוב במפרט בפרק המבנה. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

הוצאות לפינוי הריסות

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות הוצאות שהוציא המבוטח בפועל בעקבות אובדן או נזק פיזי המכוסים על פי פרק זה עבור: הריסה, יישור, הרחקה, השמדה ופינוי הריסות של מבנים, מכונות וציוד, חיבור לרשת המים, פעולות הצלה וכיבוי הנזק הנגרם על ידי פעולות אלה. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

הוצאות שכר אדריכלים ומומחים אחרים

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות הוצאות שהוציא המבוטח בפועל בעקבות אובדן או נזק פיזי המכוסים על פי פרק זה עבור תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, וכן הוצאות הנובעות מחוקי עזר עירוניים או אחרים, תקנות, אישורי בנייה וכדומה. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

דמי שכירות חלופיים

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות הוצאות נוספות שהוציא המבוטח בפועל עבור דמי שכירות בעקבות אובדן או נזק פיזי המכוסים בפרק המבנה. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

שיפורי דיור

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות הוצאות נוספות שהוציא המבוטח בפועל בעקבות אובדן או נזק פיזי המכוסים על פי פרק זה עבור השקעות בשיפורים או שינויים מכל סוג שהוא שביצע המבוטח במבנה המבוטח המוחזק על ידו בשכירות. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

שבר תאונתי לשלטים

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות הוצאות נוספות שהוציא המבוטח בפועל, בעקבות שבר פתאומי ובלתי צפוי לשלטים. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

שבר תאונתי לשמשות

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות הוצאות שהוציא המבוטח בפועל, עקב שבר פתאומי ובלתי צפוי לשמשות. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

הוצאות מיוחדות לאחר הנזק

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות הוצאות שהוציא המבוטח בפועל עקב קרות מקרה ביטוח המכוסה על פי פרק זה. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

סעיף שומה לעניין ביטוח חסר

במקרה של תביעה לפי פרק זה (פרק המבנה) בגין נזק מכוסה שאינו עולה על 5% מסכום ביטוח המבנה הנקוב במפרט, יסתפק המבטח בהצהרת המבוטח ביחס לערך המבנה (לפני הנזק), כל זאת לצורך חישוב ביטוח חסר. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

כיסויים נוספים

weSure מאפשרת לך להתאים את הביטוח לצרכיך, ולרכוש כיסויים נוספים לפרק המבנה בפוליסת בית העסק שלך בתוספת פרמיה אטרקטיבית, וזאת על מנת לאפשר לך ולמשפחתך הגנה מיטבית ושקט נפשי

נזקי טבע

סיכוני מים ונוזלים אחרים

רעידת אדמה

השלמה לביטוח על בסיס כול הסיכונים-מבנה

ערך כינון למבנה

שאלות נפוצות

 • אילו סיכונים מכסה פרק המבנה בביטוח העסק?

  ביטוח בתי עסק

  אש, ברק או עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה. התפוצצות, הימעכות, קריסה, היסדקות, חימום יתר של דודים, מיכלים לחץ ותת לחץ. כמובן שאצלנו בווישור ניתן לרכוש כיסויים משלימים לביטוח המבנה כגון: סיכוני מים ונוזלים אחרים למבנה, כיסוי רעידת אדמה למבנה ועוד..

 • אני לא בטוח מה רמת הגימור של המבנה שלי, תוכלו לעזור לי?

  ביטוח בתי עסק

  1. רמת גימור רגילה – רמת גימור סטנדרטית המתאימה למרבית בתי העסק בישראל.
  2. רמת גימור גבוהה – רמת גימור גבוהה מהסטנדרט המקובל.
  3. רמת גימור מפוארת – רמת גימור מפוארת של מבני בתי עסק, הכוללת בין השאר, ריצוף יוקרתי, מערכות חכמות וכד'.
  לרמת הגימור השפעה, בין השאר, על סכום ביטוח המבנה. בכל מקרה חשוב לוודא כי סכום ביטוח המבנה מותאם לצרכיך.

 • האם יש חובה לבטח את מבנה ותכולת בית העסק ביחד או שניתן לבטחם בנפרד?

  ביטוח בתי עסק

  אין חובה לבטח את מבנה בית העסק ותכולתו יחד. חשוב לדעת, כי אם תרכוש ביטוח הכולל מבנה ותכולה יחד בחברתנו הינך זכאי להנחה נוספת בפרמיית הביטוח.

 • מה כוללת הרחבה לביטוח כל הסיכונים למבנה העסק?

  ביטוח בתי עסק

  הרחבה זו מכסה אובדן או נזק פיזי תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי שנגרם למבנה העסק או המשרד המבוטח, בתקופת הביטוח, מכל סיבה שהיא שלא נכללת בסיכונים המבוטחים בפרק ד' ביטוח התכולה, או בהרחבות לפרק זה, או שניתן היה לבטחה ושאינה מוצאת מכלל כיסוי כנקוב בחריגי הרחבה זו בכפוף לתנאים, ההגדרות והחריגים המפורטים בהרחבה זו, ולכל תנאי הפוליסה וחריגיה, ובכפוף להשתתפות העצמית הנקובה במפרט.

להרחבה על תנאי הפוליסה

הפוליסה לבית העסק היא פוליסה תקנית, שנקבעה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, וניתן לשנות אותה רק לטובת המבוטח. ניתן לקרוא את תנאי הפוליסה וחריגיה שלנו ב- weSure בקישור למטה לפוליסה לבית העסק