קצת על ביטוח תכולה לבית עסק

פרק זה מכסה אובדן או נזק פיזי, תאונתי, מקרי ובלתי צפוי, שאירע בתקופת הביטוח לרכוש העסק המבוטח, בעת המצאו בבית העסק המבוטח, אשר בוטחו, ובכל מקרה עד לסכום הביטוח כנקוב במפרט (דף הרשימה), כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים בפרק זה בפוליסה ובמפרט(לדוגמא :אש, ברק, התפוצצות, סיכוני מים ונוזלים אחרים), ובכפוף לכל תנאי הפוליסה וסייגיה

הכיסויים הכלולים בביטוח תכולה לבית עסק

כיסוי לתכולה

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות אובדן או נזק פיזי, פתאומי ובלתי צפוי שנגרם במהלך תקופת הביטוח לתכולה המבוטחת או לחלק ממנה, בעת המצאה בחצרי העסק המבוטח. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

שביתות ופרעות

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות אובדן או נזק פיזי תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי מראש שנגרם לתכולת העסק כתוצאה משביתות ופרעות. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

נזקי פריצה

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות אובדן או נזק לתכולה המבוטחת, אשר נגרם על ידי פריצה או על ידי ניסיון לפריצה, ובתנאי שנשארו סימנים המעידים על השימוש באלימות ובכוח. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

קלקול תכולת מקררים

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות קלקול תכולת המקררים החשמליים כתוצאה מנזק שייגרם למתקני הקירור בעקבות אובדן או נזק פיזי המכוסים על פי פרק זה. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

התמוטטות מדפים

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות אובדן או נזק לתכולה המבוטחת עקב נפילתם או התמוטטותם של מדפים שאירעה ממקרה תאונתי במבנה העסק/המשרד. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

הוצאות שחזור מסמכים

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות הוצאות שהוציא המבוטח בפועל בעקבות אובדן או נזק פיזי המכוסים על פי פרק זה עבור הוצאות שחזור של מסמכים שאבדו או ניזוקו. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

ביטוח נוסף (עד 10%)

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות סכום ביטוח נוסף בשיעור של עד 10% מעל סכום הביטוח הנקוב במפרט בפרק התכולה. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

הוצאות לפינוי הריסות

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות הוצאות שהוציא המבוטח בפועל בעקבות אובדן או נזק פיזי המכוסים על פי פרק זה עבור: הריסה, יישור, הרחקה, השמדה ופינוי הריסות של תכולה, מכונות וציוד, חיבור לרשת המים, פעולות הצלה וכיבוי הנזק הנגרם על ידי פעולות אלה. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

שבר תאונתי לשמשות

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות הוצאות שהוציא המבוטח בפועל, עד לגבול האחריות הנקוב בהרחבה זו, עקב שבר פתאומי ובלתי צפוי לשמשות. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

שבר תאונתי לשלטים

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות הוצאות נוספות שהוציא המבוטח בפועל, עד לגבול האחריות הנקוב בהרחבה זו, בעקבות שבר פתאומי ובלתי צפוי לשלטים. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

הוצאות מיוחדות לאחר הנזק

הביטוח לפי פרק זה מורחב לכסות הוצאות נוספות שהוציא המבוטח בפועל, עד לגבול האחריות הנקוב בהרחבה זו, עקב קרות מקרה ביטוח המכוסה על פי פרק זה. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

סעיף שומה לעניין ביטוח חסר

במקרה של תביעה לפי פרק זה (פרק התכולה) שאינה עולה על 10% מסכום ביטוח התכולה הנקוב במפרט, יסתפק המבטח בהצהרת המבוטח ביחס לערך התכולה (לפני הנזק), לצורך חישוב ביטוח חסר. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה

כיסויים נוספים

weSure מאפשרת לך להתאים את הביטוח לצרכיך, ולרכוש כיסויים נוספים לפרק התכולה בפוליסת בית העסק שלך בתוספת פרמיה אטרקטיבית, וזאת על מנת לאפשר לך ולמשפחתך הגנה מיטבית ושקט נפשי

נזקי טבע

סיכוני מים ונוזלים אחרים

רעידת אדמה

השלמה לביטוח על בסיס כול הסיכונים

חפצים אישיים של עובדים או אורחים

תכולה מחוץ לחצרי המבוטח

שאלות נפוצות

 • אילו סיכונים מכסה פרק התכולה בביטוח העסק?

  ביטוח בתי עסק

  אש, ברק או עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה. התפוצצות, הימעכות, קריסה, היסדקות, חימום יתר של דודים, מיכלים לחץ ותת לחץ. כמובן שאצלנו בווישור ניתן לרכוש כיסויים משלימים לביטוח התכולה כגון: סיכוני מים ונוזלים אחרים לתכולה, כיסוי רעידת אדמה לתכולה ועוד..

 • מה כוללת ההרחבה לכיסוי רעידת אדמה לתכולה?

  ביטוח בתי עסק

  רעידת אדמה, רעש אדמה, התפרצות הר געש, לרבות אש ואש תת קרקעית שנגרמה על ידם, או נחשול (צונאמי) שנגרם על ידם לתכולת בית העסק או המשרד המבוטח (לרבות מלאי שבוטח, ככל שבוטח), הנקוב במפרט כרכוש המבוטח, בתקופת הביטוח, בכפוף להשתתפות העצמית הנקובה במפרט, ובכפוף לתנאים, ההגדרות והחריגים המפורטים בפרק זה, ולכל תנאי הפוליסה וחריגיה.
  ההשתתפות העצמית הנקובה במפרט לכיסוי זה הינה אחוז מסכום ביטוח התכולה.

 • מהי התכולה אותה ניתן לבטח תחת פרק התכולה?

  ביטוח בתי עסק

  ריהוט, ציוד וקבועות, מתקנים, מכונות, כלי עבודה וכל תכולה אחרת למעט מלאי, המשמשים לצרכי העסק ונמצאים בכתובת המבוטחת.