אז זהו !  החלטנו שאנו שונאי סיכון !

לאחר דיונים וכיפופי ידיים במשפחה נתקבלה ההחלטה לרכוש ביטוח.אנחנו מבקשים שקט נפשי בכל הקשור לרכושנו ולכן נעביר את הסיכון למישהו אחר… רגע לפני רכישת הביטוח ועל מנת להבטיח קבלת פיצוי לאחר אירוע המכוסה בפוליסה, נציין נקודות חשובות שמבוטח צריך לדעת.

חוק חוזה הביטוח

רכישת הפוליסה היא בעצם כריתת חוזה עם חברת הביטוח בהתאם ל"חוק חוזה הביטוח". זהו חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשלם, בקרות מקרה הביטוח, תגמולי ביטוח למבוטח.

חובת גילוי

בתהליך כריתת החוזה נשאל המבוטח שאלות בעניינים שיכולים להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים מסוימים (להלן – ענין מהותי).
על המבוטח להשיב תשובות מלאות וכנות. הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של ענין שהוא ידע כי הוא ענין מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה.

חובת הודעה על החמרת הסיכון

נודע למבוטח שחל שינוי מהותי בסיכון, עליו להודיע על כך מיד למבטח בכתב. "שינוי מהותי" – כל אחד מאלה: שינוי בענין מהותי ששאלה עליו הוצגה למבוטח לפני כריתת החוזה ושחל אחרי שניתנה תשובה לאותה שאלה,
שינוי שחל אחרי מסירת הפוליסה למבוטח, בנושא שצויין בה במפורש כענין מהותי, דבר המגלה שתשובה לשאלה בענין מהותי היתה לא נכונה ויש בכך כדי להחמיר את סיכון המבטח החמרה של ממש.

אמצעים להקלת הסיכון

הותנה שעל המבוטח או על המוטב לנקוט אמצעי להקלת סיכונו של המבטח הקלה מהותית ואותו אמצעי לא ננקט תוך הזמן שנקבע לכך, רשאי המבטח לבטל את החוזה, בתנאים מסוימים.

הודעה על קרות מקרה הביטוח

קרה מקרה הביטוח, על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי הביטוח.

מקרה שנגרם בכוונה

נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי המוטב במתכוון, פטור המבטח מחבותו.

ביטוח חסר

היה בשעת כריתת החוזה סכום הביטוח פחות משוויו של הנכס המבוטח, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין שווי הנכס בשעת כריתת החוזה.

הקטנת הנזק

אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין, בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט.הוציא המבוטח או המוטב, בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב לשם כך בהתחייבויות סבירות, חייב המבטח לשפותם, בין אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו; היו ההוצאות או ההתחייבויות בלתי סבירות, חייב המבטח בשיפוי כדי שיעורן הסביר בנסיבות הענין; והכל אף מעל לסכום הביטוח.

תום לב

המשמעות של תום לב, במובן הפשוט ביותר היא שכל צד בטרם כריתת החוזה ינהג בדרך מקובלת ולא יסתיר מידע כלשהו שיכול היה לשנות את ההחלטה של הצד השני לחתום על החוזה או במידה ויש בחוזה תנאי שהוא יודע שאין באפשרותו לעמוד בו יתכבד ויודיע זאת מבעוד מועד ובטרם החתימה או ההגעה להסכמה מחייבת.

לסיכום – הקפדה על נקודות אלו תאפשר בירור התביעה ביעילות. הפיצוי שתקבל בגין הנזקים שקרו באירוע המכוסה בפוליסה, יאפשר לך להמשיך בשגרת חייך.
שוב עשית החלטה נבונה ואחראית וגילית כמה אתה דואג למשפחתך.