weSure Global Tech

החברה התאגדה ונרשמה בישראל ביום 7 בדצמבר 2016 כחברה פרטית במקור בשם דוד חברה דיגיטלית בע"מ, במטרה לפעול כחברת הביטוח הדיגיטלית הראשונה בישראל.על מנת לחזק את המותג weSure וליצור אחידות בין שמות החברות בקבוצה, בארץ ובעולם ביום 6 בינואר 2021 שינתה החברה את שמה לווישור גלובלטק בע"מ. החברה הפכה לחברה ציבורית לאחר תהליך IPO מניותיה החלו להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. להלן מבנה האחזקות של החברה: