ציות ואכיפה

תרבות ארגונית של ציות והקפדה על קיום הוראות הדין היא תנאי הכרחי לניהול תקין של חברה. הנושא מקבל משנה תוקף בגופים מוסדיים (וכן בבנקים למשל), הן בשל ההיקף הנרחב של הרגולציה החלה עליהם, והן לאור הצורך בשמירה על ענייני הלקוחות שלהם.

לפיכך, רשות שוק ההון מחייבת גופים מוסדיים לקבוע תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית, שתכליתה להטמיע את הוראות הדין בפעילותו ולמנוע את הפרתן ולסייע בצמצום החשיפות של הגוף המוסדי לסיכוני ציות, ולוודא כי התכנית מיושמת כראוי. תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית יכולה גם להקים חזקה שהמנהל הכללי של גוף מוסדי קיים את חובת הפיקוח בה הוא חב לפי חוק הפיקוח על הביטוח.

דירקטוריון הגוף מוסדי הוא האורגן שמאשר את תכנית ציות ואכיפה פנימית, מפקח על יישומה ודן בדוחות שמגיש לו ממונה הציות והאכיפה פנימית.

מה זה "קצין ציות"? ומה הוא אמור לעשות?

בשל חשיבות נושא הציות לדין בגופים מוסדיים, כל גוף מוסדי נדרש למנות ממונה ציות ואכיפה פנימית (הוא קצין הציות), שהוא האחראי בחברה לכל נושא קיום הוראות הדין. מינוי קצין הציות לתפקידו וכן סיום כהונתו כפופים לאישור דירקטוריון החברה, ואף מדווחים לרשות שוק ההון.

תפקידי ממונה ציות ואכיפה פנימית הם אלו:

  1. לייעץ לדירקטוריון, לנושאי משרה ולעובדים, לגבי הצעדים שיש לנקוט על מנת לוודא שהחברה מצייתת להוראות הדין.
  2. לוודא שבחברה קיימים תהליכים לזיהוי סיכוני ציות ולמעקב סדיר אחר שינויים בסיכוני הציות שאליהם חשופה החברה.
  3. ללוות ולפקח על הכנת ויישום תכנית ציות ואכיפה פנימית לגוף מוסדי ומעקב שוטף אחר הטמעתה.
  4. לאתר נהלים ותהליכים פנימיים בגוף מוסדי בהם נדרשים תיקונים ושינויים כדי לשפר את מצב הציות, תוך התחשבות במהותיות של סיכוני ציות.