ברוכים הבאים לאפליקציית "WeSure" ("האפליקציה"), המאפשרת ללקוחות ומבוטחי החברה וכן לכל נהג בעל רישיון וכשירות לנהוג על פי כל דין, לקבל שירותים מווישור חברה לביטוח בע"מ ו/או חברות מקבוצת ווישור[1] ("ווישור"), והכל כמפורט בפוליסת הביטוח המעודכנת ובכפוף לתנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש"). 

השימוש באפליקציה לרבות השירותים השונים אשר ניתנים ויינתנו בה בעתיד ו/או באמצעותה, הינם בכפוף לתנאי הפוליסה המעודכנת, לתנאי השימוש להלן ולמדיניות הפרטיות וגם לתנאי השימוש באתר האינטרנט של ווישור, בשינויים המחויבים לתנאים הקבועים במסמכי הצטרפותך לווישור ("הסכם").
תנאי השימוש המפורטים להלן מהווים חוזה מחייב בין ווישור לבין כל משתמש באפליקציה, גם אם איננו המבוטח או בעל הפוליסה (כהגדרתם בפוליסת הביטוח) שהתקשר עם ווישור ("המשתמש"). על המשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של האפליקציה, בהתחשב בכך שווישור רשאית להתאימן או לשנותן בכל עת. במידה והמשתמש אינו מקבל את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, עליו להפסיק את השימוש באפליקציה.
השימוש באפליקציה מהווה הצהרה כי קראת והבנת את תנאי ההסכם וכי הנך מסכים לכל התנאים המפורטים בו.
השימוש במונח "אפליקציה" בתנאי השימוש אלה כולל כל פלטפורמה דיגיטלית, רכיב, תוכנה, כלי, שירות מבוסס אינטרנט וכן כל עדכון ו/או שיפור ביחס לנ"ל, אותם פיתחה ו/או מספקת ווישור. למען הסר ספק, ככל שתתגלה סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין הוראות הפוליסה המעודכנת, הוראות הפוליסה המעודכנת תגברנה.
כל האמור בתנאי השימוש אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

מהות השירותים

 1. מטרת אפליקציה זו הינה לספק יכולת לקבלת מידע, לרכוש מוצרים ושירותים שהחברה מציעה, לספק שירותים הנדרשים בדין בקשר לתפעול פוליסות ומוצרים ולהעביר לווישור נתונים אודות השימוש ברכב על ידי המשתמש, בין היתר באמצעות האפליקציה, לניטור התנהגות הנהיגה של המבוטח בפוליסת הביטוח של ווישור, לצורך ביצוע ניהול סיכונים וניתוח נתונים אודות המשתמש ובהתאם לשיקול דעתה של ווישור, לספק למשתמש באפליקציה את השירות לו הוא זכאי בכפוף להוראות הפוליסה המעודכנת ותנאי שימושאלה (להלן "השירותים").
 2. באמצעות הנתונים שיועברו לווישור, ווישור תוכל, בין היתר, לבצע ניתוחים ו/או אפיונים וסטטיסטיקות אודות המשתמשים באפליקציה, ולהציע למשתמש מוצרים ביטוחיים מותאמים אישית למשתמש ו/או הטבות שונות ו/או מבצעים.
 3. על מנת שווישור תוכל לספק את השירותים הרלוונטיים המותאמים לכל משתמש באופן אופטימלי, יעיל ומקצועי, כל משתמש באפליקציה, יהיה מחויב למסור לווישור, בין באמצעות האפליקציה ובין באמצעות נתוני הפוליסה שנרכשה על ידו, לצורך השימוש באפליקציה, מידע ונתונים שונים, הכוללים, בין היתר, את הפרטים הבאים, חלקם או כולם : שם מלא; מספר תעודת זהות; מספר רישוי הרכב; מס' טלפון נייד; כתובת דוא"ל; כתובת מגורים, פרטי חשבון ונתוני כרטיס החיוב, וכן יהא מחויב המשתמש לאפשר איסוף נתוני הנהיגה של הנוהג ברכב לרבות מיקום הנסיעה, שעות הנסיעה, מהירות הנסיעה ואופן הנסיעה ועוד, לרבות באמצעות שימוש ב-GPS (להלן: "פרטי המשתמש").

המשתמש אינו מחויב למסור פרטים אלה אך על המשתמש לדעת כי הוא לא יוכל לעשות שימוש באפליקציה ולא יוכל לקבל שירותים באמצעותה ללא מסירת הפרטים הנדרשים, ו/או לרכוש מוצרים מותאמים דרכה.

הנתונים שיימסרו באמצעות האפליקציה יישמרו במאגרי המידע של ווישור על פי כל דין, והכל כמפורט במדיניות הפרטיות של האפליקציה ומדיניות הפרטיות הכללית של החברה.

לעניין זה, ככל ונהג צעיר מתחת לגיל 18 עושה שימוש ברכב לגביו מותקנת אפליקציה, הרי שהוא יודע ומאשר בזאת כי מלוא הנתונים לגביו, כולל פילוח הנתונים כמפורט בסעיף 10 להלן, יהיו חשופים לבעל הפוליסה.

 1. האפליקציה והמערכת משתמשת בחיישנים המובנים באלפון הנייד של המשתמש, אשר מזהים כניסות ויציאות מהרכב של כל נהג שנרשם לשירות.
 2. לצורך זיהוי ואימות המשתמש, ווישור תשלח למשתמש קוד אימות אותו הוא יצטרך להקליד באפליקציה. ככל שתהליך האימות לא יושלם מכל סיבה שהיא, לרבות עקב אי מסירת פרטים הנדרשים, המשתמש יועבר לטיפול מוקד השירות הטלפוני של ווישור.
 3. מובהר כי ווישור רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לפרטים שנמסרו ו/או באמצעות הפרטים שנאספו על ידי האפליקציה, כי אין צורך במתן השירותים ו/או כי המשתמש אינו זכאי לקבלם.
 4. במסגרת מסירת מידע על מיקום המשתמש ו/או הרכב, על המשתמש יהיה למסור לווישור את מיקומו המדויק, באופן איכון אוטומטי (קרי באמצעות GPS המופעל על ידי הטלפון שלו ו/או באמצעות שירותי המיקום המופעלים ע"י הטלפון הנייד שברשות המשתמש. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לאפשר לווישור לזהות את מיקומו באמצעות איכון אוטומטי וכן מעניק לווישור ייפוי כוח מלא ובלתי חוזר למשך תקופת מתן השירותים, להעביר מידע בדבר מיקומו הגיאוגרפי לספקי השירותים השונים אשר יספקו את השירותים באמצעות ווישור. מסירת מיקום הרכב ו/או המשתמש מתבצעת בעת נסיעה פעילה ברכב על ידי הנהג שהוריד את האפליקציה.
 5. אי מילוי הפרטים הנכונים ו/או אי מתן הרשאות בהתאם להנחיות השונות באפליקציה, עשוי להוביל לכך שהמשתמש לא יקבל את השירותים ו/או השירותים שיוענקו לא יהיו מלאים ו/או שלמים ו/או עשוי למנוע באופן מוחלט את מתן השירות. על המשתמש לקחת זאת בחשבון בכל פעם שהוא נדרש למלא פרטים כאמור ו/או בכל פעם שהוא מעדכן את הרשאות האפליקציה בהתאמה.
 6. נתוני הנהיגה של המשתמש ישתכללו לכדי "ציון הנהיגה". נוסחת חישוב הציון הינה אוטומטית ומחושבת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ווישור והוא עשוי להשתנות מעת עת. ציון נהיגה גבוה עשוי לזכות את המשתמש בהטבות שונות כפי שיפורסמו על ידי ווישור לרבות באמצעות האפליקציה מעת לעת והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ווישור. מובהר ומוסכם כי "ציון הנהיגה" נועד לשמש את צרכי ווישור בלבד ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה מכל מין ו/או סוג שהוא, כלפי ווישור ביחס לאופן החישוב של ציון הנהיגה ולציון הנהיגה המתקבל אשר יזכה ו/או לא יזכה את המשתמש בהטבות ו/או ביחס להטבות עצמן.
 7. ככל שלא תשלים את את תהליך הרישום לאפליקציה ו/או תזהה החברה כי האפליקציה אינה פעילה, החברה עשוייה לשלוח לך הודעות ולהציע לך להשלים את תהליך הרישום ולהפעיל את האפליקציה שוב.
 8. הכניסה לאפליציה תתבצע באמצעות מכשיר הטלפון החכם באמצעותו נרשמת, מספר תעודת זהות וסיסמה חד פעמית ו/או על בסיס זיהוי ביומטרי בו תומך המכשיר שברשותך (כגון טביעת אצבע / זיהוי פנים).

תנאים נוספים

 1. על מנת להעניק לך את השירותים באופן יעיל, מהיר ומותאם אישית, ווישור אוספת מידע באמצעות האפליקציה ביחס להרגלי הנהיגה של המשתמשים ברכב אשר מבוטח בפוליסת הביטוח של ווישור. מידע כאמור עשוי להיאסף ביוזמת המשתמש, באופן אוטומטי באמצעות טכנולוגיות כמו "COOKIES" או באמצעות קבלתו מצדדים שלישיים כגון מתפעלי רכיבים טכנולוגים המותאמים לטלפונים ניידים והכל בהתאם לתנאי שימושאלו ו/או מדיניות הפרטיות של רכיבים אלו וכן על פי הוראות כל דין. המידע עשוי לעבור לגורמים נוספים המתפעלים את האפליקציה ו/או מספקים שירותים וכלים שונים ביחס אליה.
 2. האפליקציה ניתנת להפעלה בסמארטפונים תומכים בלבד. המשתמש מצהיר כי הוא יודע כי ייתכן ויגרמו כשלים כלשהם להתחבר לאפליקציה עקב נסיבות שונות, לרבות, אך לא רק, במיקום המשתמש ו/או בתשתית ו/או בספק האינטרנט ועל כן ווישור לא תהיה אחראית לכל כשל ו/או תקלה הנובעת מההתחברות לאפליקציה והוא מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה בשל כך.
 3. יודגש כי האפליקציה תומכת בקווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט.
 4. ווישור דוגלת במתן שירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר ועל כן בכל מקרה שהמשתמש נתקל בשירות לקוי אשר בתחום אחריותה של ווישור, על המשתמש לדווח על כך למוקד שירות הלקוחות של ווישור בטלפון *6835, מחלקת פניות הציבור, או באמצעות פנייה למייל שירות הלקוחות בכתובת Pniyot@we-sure.co.il
 5. האפליקציה עשויה לכלול מדי פעם המלצות, עצות ו/או "טיפים" שונים בקשר לנהיגה נכונה ובטוחה ("העצות"). מובהר ומודגש כי העצות הניתנות באפליקציה הם בגדר מידע כללי בלבד. אין לראות במידע כאמור אבחנה או חוות דעת מקצועית או המלצה כלשהי. ווישור אינה אחראית לנכונותן ו/או שלמותן של העצות באפליקציה ומומלץ להיוועץ עם גורם מוסמך בכל נושא בטיחותי/מקצועי כלשהו. ווישור לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על העצות כאמור, וכל האחריות מוטלת על המשתמש בלבד.
 6. במסגרת האפליקציה ווישור עשויה (אך לא מחוייבת) להציע למשתמש קופונים, שוברי הנחה ומבצעים שונים, אשר מהווים הצעה לרכישת מוצרים ושירותים מווישור ו/או מצד שלישי כלשהו, במחיר מוזל, במועדים תחומים, במחירים וכפוף לתנאי ההטבה שיפורטו באפליקציה ("הטבות"). השימוש בקופונים וניצול המבצעים, לרבות רכישת מוצרים ושירותים באמצעותם, מעיד על הסכמתו של המשתמש לתנאי השימושוליתר התנאים המופיעים באפליקציה ו/או שיופיעו בה בעת השימוש. אם המשתמש אינו מסכים לאילו מתנאי השימוש, המשתמש מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש בקופונים ובמבצעים, לרבות רכישת מוצרים ושירותים באמצעותם. הוראות תנאי הקופונים והמבצעים יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי המשתמש, לרבות רכישת מוצרים ושירותים, והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינו לבין ווישור.
 7. מובהר כי אין לווישור כל אחריות בקשר עם השימוש בקופונים ו/או שוברי הנחה ו/או הטבות אצל צדדים שלישיים שאינם ווישור לרבות אך לא רק ביחס לטיב השירות, איכות המוצר, ו/או הנזק שנגרם כתוצאה משימוש בהטבות אלו ו/או במוצר ו/או השירות המוצע.
 8. הקופונים והמבצעים המופיעים באפליקציה, עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימושלבין התנאים הנוספים ו/או הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה, לרבות השירותים המוצעים באמצעותם, יגברו תנאי שימוש אלה, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

רישיון שימוש באפליקציה

 1. בכפוף לעמידתו של המשתמש בתנאי השימוש ווישור מעניקה למשתמש רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש באפליקציה ולהתקין את האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותו של המשתמש, וכן בכפוף לעמידתו של המשתמש בתנאי השימושהרלוונטיים למכשיר הנייד שברשותו ("הרישיון").
 2. כמפורט לעיל, כל משתמש מוזמן להשתמש באפליקציה כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש. יחד עם זאת, ווישור תהא רשאית לחסום את גישתו לאפליקציה ו/או לשירותים, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא מבלי צורך לספק למשתמש נימוק או הסבר ("ההגבלה"). מבלי לגרוע מהאמור, חסימת גישתו של המשתמש לאפליקציה עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהמשתמש הפר את תנאי השימוש(או כל הוראה אחרת שתופיע במסכי האפליקציה) או את הוראות הדין, או במקרה בו המשתמש יפגע או ינסה לפגוע בהתנהלותה התקינה של האפליקציה או בצד שלישי כלשהו. אם נחסמה גישתו של המשתמש לאפליקציה הוא לא יהיה רשאי לשוב ולפתוח קריאה באפליקציה תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו.
 3. מובהר כי רישום לאפליקציה תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.
 4. אם הנך קטין (מתחת לגיל 18), אתה מצהיר כי קראת את תנאי השימושבאפליקציה לרבות תנאי מדיניות הפרטיות יחד עם הורה או אפוטרופוס חוקי, וכי אתה וההורה או האפוטרופוס החוקי מבינים את התנאים וההתניות הכלולים בהסכם זה ובהסכם מדיניות הפרטיות ומסכימים להם. השימוש באפליקציה מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס החוקי שלך לתנאי שימוש אלה, לרבות למדיניות הפרטיות. ללא אישור זה או במצב בו אתה מנוע מלהתקשר בחוזה, עלייך להימנע מלהשתמש באפליקציה, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותה. אם הנך הורה או אפוטרופוס חוקי שצירף לפוליסה שברשותו קטינים הרי שהנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ומצהיר כי הנך לוקח על עצמך את הפיקוח בשימוש הקטין באפליקציה ובשירותים הניתנים בגינה ונוטל בזאת על עצמך את האחריות על הסיכונים הכרוכים בשימוש הקטין באפליקציה.
 5. בעצם השימוש באפליקציה המשתמש מצהיר כי יעשה באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותה שימוש אישי בלבד עבורו ו/או עבור מי מטעמו, שהשימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש, הפוליסות, כתבי השירות ולהוראות הדין וימנע מכל שימוש מסחרי באפליקציה, לרבות גביית תשלום עבור שירותים המוצעים באפליקציה, או כל שימוש אחר שאינו אישי, או שעשוי לפגוע בווישור או בצד שלישי כפי שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של ווישור. המשתמש מודע לכך כי הוא האחראי/ת הבלעדי על השימוש באפליקציה.
 6. ווישור אינה מתחייבת כי האפליקציה תעבוד בכל מכשיר טלפון וכי למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ווישור ו/או מי מטעמה, בכל הנוגע להתאמה של האפליקציה לצרכיו ודרישותיו.
 7. המשתמש מצהיר ומודע לכך כי מתן הרישיון אינו מקנה לו כל זכות קניינית באפליקציה, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, וכי הוא מודע ומצהיר כי כל הזכויות באפליקציה על כל גרסאותיה ו/או עדכוניה ו/או שיפוריה, הינן ותישארנה בבעלות מלאה ובלעדית של ווישור ו/או של מי מטעמה.
 8. כל הזכויות באפליקציה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לווישור ו/או מי מטעמה. המידע באפליקציה נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס מידע כלשהו מהאפליקציה לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של ווישור, בכתב ומראש.
 9. אין להעלות ו/או להכניס לאפליקציה תכנים ו/או מידע או קבצים ו/או קודים ו/או לבצע כל פעולה שיש כדי לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באפליקציה ו/או במידע הקיים בה ו/או בזכויות קניין כלשהם של ווישור או של צד ג' כלשהו.
 10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרישיון הניתן למשתמש לצורך שימוש ותפעול האפליקציה, הינו אישי, מוגבל, בלתי עביר וללא בלעדיות. המשתמש אינו יכול לבצע ו/או להרשות לאחר לבצע את המפורט להלן: (א) לתת לצדדים שלישיים ליהנות משימוש באפליקציה, ובין היתר, להשכיר או לתת רישיון-משנה, להעביר זכויות, להשאיל, לשווק, להעלות את האפליקציה לרשת האינטרנט, למכור לצד שלישי או להפיץ את האפליקציה או חומרים ו/או שירותים הקשורים בה או חלקים ממנה בכל דרך שהיא; (ב) להעתיק או לשכפל את האפליקציה בשלמותה או בחלקה; (ג) להשתמש במידע הנמצא באפליקציה המהווה סוד מסחרי, לפתח תוכנה אחרת אשר תתממשק עם האפליקציה; (ד) לשנות, לתרגם או ליצור יצירות נגזרות של האפליקציה או חלקים מי מהן; (ה) לעקוף חסמים טכניים באפליקציה, להשתמש בכלי המאפשר שימוש במאפיינים ו/או פונקציות אשר אחרת אינם ניתנים להפעלה באפליקציה ו/או לבצע הנדסה לאחור של האפליקציה; (ו) להסיר, לשנות או להסתיר התראות או הודעות לגבי שמירת זכויות יוצרים, פרטיות, סודיות ו/או זכויות קניין של ווישור; (ז) לבצע או לנסות לבצע כל פעולה אשר תפריע לפעולה תקינה של האפליקציה ו/או השירותים המסופקים על ידי ווישור, ו/או למנוע גישה לשימוש באפליקציה או בשירותים על ידי משתמשים אחרים וכלל לקוחות ווישור; (ח) לגרום לעומס יתר על תשתית מערכות ווישור באופן שאינו סביר או שהינו ביחס שאינו פרופורציונאלי בגודלו; (ט) להשתמש באפליקציה באופן שונה מן המותר תחת סעיף זה.

עדכוני תוכנה

 1. ווישור רשאית מעת לעת, לעדכן, לשדרג, לשפר ולאבטח את האפליקציה, באופן אוטומטי ואלקטרוני ("עדכוני תוכנה"). ווישור שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לבצע עדכוני תוכנה, ובכלל זה לשנות או להגביל את תכיפות או תדירות השימוש ו/או זמן השימוש המרבי הכולל של המשתמש באפליקציה בזמן נתון, באופן זמני או קבוע, וזאת ללא כל מתן התראה מצד ווישור. ווישור אף רשאית לבצע עדכוני תוכנה כך שיחולו באופן מיידי על מנת לעמוד בדרישות כל דין.
 2. ווישור רשאית לבקש מן המשתמש לבצע עדכוני תוכנה לאפליקציה על ידי טעינה ו/או הורדה של עדכוני תוכנה, לרבות דרך הורדה וטעינה של עדכוני תוכנה דרך רשת האינטרנט ולרבות בדרך של חסימת האפשרות להשתמש באפליקציה אלמלא בוצע העדכון המבוקש. האחריות לבירור וביצוע עדכוני התוכנה הינה על המשתמש מלבד.
 3. במקרה והמשתמש לא יאפשר ו/או לא יבצע את עדכוני התוכנה הנדרשים, ייתכן והשימוש באפליקציה יהיה איטי ו/או תקול ו/או פגום ו/או לא שלם ו/או ייפסק לחלוטין, וזאת מבלי שלמשתמש תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך מווישור ו/או צדדים שלישיים.

מצגים

המשתמש מכיר בכך ומסכים כי האפליקציה בכללותה, כולל כל המידע המופיע בה ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעותה, לרבות השירות המוענק באמצעות השימוש בה, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS) וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין במפורש, ובין מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.
ווישור לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות כלשהן, אשר יעשה המשתמש ו/או מי מטעמו בהסתמך על מידע המסופק על ידי ובאמצעות האפליקציה.
המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות, לרבות כל סיכון אפשרי, הנובעים מכל שימוש שיעשה באפליקציה.

אתרי צדדים שלישיים

 1. האפליקציה עשויה להכיל קישורים ובאנרים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי ווישור אלא על ידי גורמים אחרים ("אתרי צד שלישי"). קישורים אלו נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין לווישור שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו משום אישור לחומר או המידע המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתרים אלו הינו באחריות המשתמש בהם בלבד. מומלץ לקרוא היטב תנאי השימוששל כל אתר חיצוני בו מבקר המשתמש.

הגבלת אחריות

 1. האפליקציה ניתנת כמות שהיא ("AS IS") ובלא כל התחייבות מצד ווישור. אי לכך, אין באמור באפליקציה ו/או בתנאי שימושאלה משום מצג מצד ווישור בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של האפליקציה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ווישור ו/או מי מטעמה, בכפוף להוראות הדין החל, בכל הנוגע לאחריות בגין תכונות, מגבלות או התאמה של האפליקציה לצרכיו ודרישותיו של המשתמש. ווישור אינה מתחייבת לכך שהאפליקציה תסופק ללא תקלות, וירוסים, הפרעות, גישה בלתי מורשית, התחזות, גניבת זהות וכל מגבלות חומרה ותוכנה אחרות אשר יש בהן כדי לגרום לפגיעה בצרכי המשתמש מן האפליקציה. ווישור מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים בפיתוח האפליקציה. עם זאת, מטבע הדברים, כל מערכת ממוחשבת לרבות האינטרנט, סובלת לעתים מתקלות, והשימוש באינטרנט, ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשוף לסיכונים וווישור אינה יכולה לאבטח באופן מושלם את מחשביה ו/או מערכותיה מפני כלל הפגיעות הפוטנציאליות.
 2. ווישור לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו בקשר לשימוש באפליקציה בגין נזק ישיר, עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, דמי נזיקין עונשיים או כל נזק אחר מכל סוג ומין שהוא, לרבות, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, השחתה, כשל אבטחה או גניבה של מידע עסקי ו/או מידע פיננסי, קיומם של וירוסים, תוכנות ריגול, אבדן הכנסה, קנסות, הפסדים, הוצאות, אבדן הזדמנויות עסקיות של המשתמש ו/או אחר מטעמו ו/או צד שלישי כלשהוא הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בהסתמכות על האפליקציה ו/או בביצועיה, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באפליקציה, או בכל דרך אחרת הנובעת מן השימוש באפליקציה.
 3. מובהר ומוסכם בזאת כי היה ועל אף האמור לעיל, יקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כי ווישור אחראית כלפי המשתמש ו/או בקשר לשימוש באפליקציה ו/או השירותים באחריות כלשהי, אזי האחריות של ווישור תהא מוגבלת בכל מקרה לגובה סכום התשלומים ששולמו על ידי המשתמש לווישור בפועל ב12 החודשים אשר קדמו לאירוע הנזק.

הגבלת היקף השימוש

השימוש באפליקציה הינו אישי מותר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועדה האפליקציה. כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בניגוד לתנאי שימוש אלו, ו/או התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות המשתמש באמצעות צד שלישי כלשהו אסורים בהחלט.

תנאי השימוש של Apple

ההוראות שלהלן יחולו על כל אפליקציה שתרכש מחנות I-TUNES מבלי לגרוע מסעיפי הגבלת אחריות והיעדר מצגים המפורטים בתנאי השימוש שבמסמך זה:

הנך מאשר/ת ומסכים/מה כי: (א) תנאי שימוש אלו נכרתו אך ורק בינך לבין ווישור, ולא עם Apple Inc ("אפל"); (ב) ווישור, ולא אפל, הינה האחראית הבלעדית על האפליקציה והתוכן אשר נכלל בה ; (ג) ווישור היא האחראית הבלעדית לספק שירותי תמיכה ותחזוקה לאפליקציה, בכפוף לאמור בתנאי השימוש בה, או כנדרש בהתאם לדין הרלוונטי; על אפל לא חלה כל אחריות חובה לספק שירותי תחזוקה או תמיכה כלשהם בקשר לאפליקציה במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, (ד) על אפל לא תחול כל אחריות אחרת בקשר לאפליקציה ועל כל אובדן, תביעות, התחייבויות, נזקים, עלויות או הוצאות אחרות אשר מתייחסים לאי העמידה בתנאי האחריות הרלוונטיים יחולו אך ורק הוראות תנאי השימוש וכל דין אשר חל על ווישור כספק של האפליקציה; (ה) הנך מאשר/ת כי ווישור ולא אפל תיהיה אחראית לטפל בכל תביעה שלך או של כל צד שלישי בקשר לאפליקציה או בהחזקה ו/או בשימוש שלך באפליקציה לרבות, בין השאר, אך לא רק: (1) טענות על כך שהאפליקציה אינה מתאימה לכל דרישה חוקית או הסדר רלוונטי; ו –(2)  טענות אשר נובעות מחקיקה בקשר להגנה על הצרכן או מחקיקה דומה אחרת;

(ו) במקרה של תביעה של צד שלישי שהאפליקציה או ההחזקה או השימוש מצדך באפליקציה מפירים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, אפל לא תהיה אחראית לחקור, להגן, להסדיר את התביעה ולסלק כל הפרה כזו של תביעה של הפרה של זכויות קניין רוחני; (ז) אפל וחברות הבנות של אפל, מהוות מוטב (כצד שלישי) של תנאי שימוש אלו, מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראות של תנאי השימוש, מוקנית לאפל זכות (ואפל תחשב כמי שקיבלה על עצמה זכות זו) לאכוף תנאי שימוש אלו נגדך, כצד שלישי שהוא מוטב של הסכם זה; (ח) השימוש באפליקציה יעשה גם בכפוף לכללי השימוש שנקבעו על ידי אפל, ובכלל זה הכללים שנקבעו בתנאי השימוש  ב- Apple App Store. הכללים כאמור ייכנסו לתוקף מהמועד בו אתה מסכים לתנאי השימוש של האפליקציה; (ט) רישיון השימוש המוענק כאן מוגבל לזכות בלתי ניתנת להעברה להשתמש באפליקציה על iPhone ,iPad, iPod Touch או מוצר ממותג-Apple אחר שבבעלותך או שליטתך ושמפעיל את  iOS

הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי : (א) אינך נמצא במדינה אשר כפופה לחרם אשר הוטל על ידי ממשלת ארצות הברית או אשר נקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור"; ו – (ב) אינך רשום/מה ברשימה של ממשלת ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים.

בהסכמה לתנאי שימוש אלו, ככל שהחוק מתיר זאת, הנך מוותר/ת על התחולה של כל חוק מתאים הדורש את התאמתם של תנאי שימוש אלו לשפה העברית ו/או לדרישות מקומיות נוספות. במידה והוויתור לעיל אינו מותר, הנך מסכים/מה להיות מחויב/ת בהסכם רישיון האפליקציה הסטנדרטי של אפל בנוגע למשתמשי קצה, המהווה חלק מתנאי השימוש של שירות Apple App Store כפי שיתוקנו מעת לעת, המופיעים בלינק הבא:

Legal – Licensed Application End User License Agreement – Apple

 

 

[1] כל חברה המוחזקת בשיעור של 50% ומעלה על ידי ווישור גלובלטק בע"מ.