• האם הדירה שלי מבוטחת כתוצאה ממעשה טרור?

  ביטוח דירותתביעותתביעות דירה

  דירות מגורים ותכולתן מבוטחות, בגין נזקי טרור, באמצעות המדינה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים. לפיכך, הפוליסה התקנית מחריגה כיסוי זה, אך ניתן לרכוש הרחבה בגין אירועים אלה. ההרחבה כוללת פיצוי בגין נזק פיזי מלא או חלקי לדירה ו/או לתכולה, אם בוטחה. חשוב להדגיש שהכיסוי מוגבל לסכום ההפרש שבין סכום הביטוח של הרכוש המבוטח (מבנה או תכולה) לבין סכום הפיצוי הניתן מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים. זאת אומרת, הכיסוי הינו שיורי, המכסה אם ורק בגין הנזקים שאינם מכוסים על ידי חוק מס רכוש ועד סכום הביטוח המופיע בפוליסה בגין ההרחבה.

 • מה הכוונה במונח "הגבלת סכום לפריט"?

  תביעותתביעות דירה

  אחריות חברת הביטוח מוגבלת לאחוז מסוים מסכום ביטוח התכולה לפריטים מסוימים המפורטים ברשימת הפוליסה, כגון: כסף מזומן, כלי כסף, פסלים, יצירות אומנות, שטיחים, פרוות וכו'. במקרה של נזק מכוסה לפריט המוגבל בסכום הביטוח, יהיה הכיסוי בגין אותו פריט בהתאם למגבלה המפורטת בפוליסה. לדוגמה:
  פריט מסוים מוגבל לעד 5% מסכום ביטוח התכולה וערכו 7,000 ₪.
  אם סכום ביטוח התכולה הוא 60,000 ₪, הסכום המרבי לפריט בהתאם למגבלה עומד ע"ס של 3,000 ₪ (לפי חישוב של 60,000 *5% = 3,000)

 • מה זמן הטיפול בתביעת דירה?

  תביעותתביעות דירה

  זמן הטיפול בתביעת דירה הינו עד 30 ימים ממועד קבלת מסמך מהותי אחרון. ככל שהמסמכים יועברו בהקדם, הדבר יזרז ויקצר את זמן הטיפול בתביעה.

 • כיצד יחושב סכום הפיצוי כתוצאה מנזק בדירתי?

  תביעותתביעות דירה

  בהתקיים אירוע ביטוחי, שמאי רכוש יבצע הערכה של הנזק שנגרם כתוצאה מהאירוע. הפיצוי וסכום תגמולי הביטוח יחושבו בהתאם לחוות דעת השמאי, בכפוף להשתתפות העצמית ולסכום הביטוח הקבועים בפוליסה.

 • האם גובה ההשתתפות העצמית שווה בכל סוגי הנזקים?

  תביעותתביעות דירה

  גובה ההשתתפות העצמית משתנה בין סוגי נזק שונים ובין הכיסויים השונים, ככל שנרכשו. לדוגמה, בנזק מסוג רעידת אדמה גובה ההשתתפות העצמית הינו בדרך כלל בשיעור של כ – 10% אחוזים מסכום ביטוח המבנה, לעומת סכום נקוב בהתאם לסוגי הנזק השונים בגין נזק רכוש בדירה. יצוין כי במעמד רכישת הפוליסה ניתן להקטין את אחוז ההשתתפות העצמית לנזקי רעידת אדמה תמורת תשלום פרמיה.

 • מהי השתתפות עצמית?

  תביעותתביעות דירה

  השתתפות עצמית היא סכום ו/או אחוז מסוים שנקבע מראש בתנאי הפוליסה. במקרה של נזק לרכוש המבוטח והפעלת הפוליסה יופחתו מסכום תגמולי הביטוח סכום ההשתתפות העצמית כפי שנקבע בפוליסה. ככל שהנזק שנגרם לרכוש המבוטח נמוך מסכום ההשתתפות העצמית הנקוב בפוליסה לא ניתן להגיש תביעה ולהפעיל את הפוליסה.

 • דירתי ניזוקה מאש בשל שריפה של דירת השכן. מה עלי לעשות?

  תביעותתביעות דירה

  במקרה של שריפה/נזק שנגרמו לדעתך באשמת צד שלישי ו/או עקב רשלנותם, באפשרותך לפעול באחת הדרכים שלהלן: לתבוע את הנזקים ישירות מהצד השלישי שהינו גורם הנזק. במקרה כזה, תקבל מאיתנו מסמך בשם "אישור אי הגשה", אותו תצרף לתביעה כלפי צד שלישי. בנוסף, לא תרשם לחובתך תביעה בפוליסה ולא תחוייב בתשלום השתתפות עצמית. אם צד שלישי מתכחש לאחריותו, תוכל תמיד להפעיל את הפוליסה בחברתנו, בכפוף לכיסוי הביטוחי ולתנאי הפוליסה

 • מה עליי לעשות כאשר גיליתי שפרצו לי לדירה?

  תביעותתביעות דירה

  באירועי פריצה, גניבה, שוד, הצתה או נזק בזדון, עליך לדווח על פרטי האירוע למשטרה ולקבל אישור על הדיווח. בהתאם לצורך ולנסיבות העניין, יש להזעיק את גם שירותי החירום הרלוונטיים (מכבי אש או מד"א). לאחר מכן, ניתן להודיע לנו על האירוע, בצירוף כל המסמכים שברשותך.

 • כתוצאה מפיצוץ צינור בדירתי נגרם נזק לדירתי ולשכן. כיצד עליי לפעול?

  תביעותתביעות דירה

  בכל אירוע ביטוחי, עליך לעשות ככל הניתן על מנת להקטין את הנזק. עליך לדאוג לתיקון הנזק באמצעות שרברב הסדר או פרטי – בכפוף לכיסוי הביטוחי שרכשת. בנוסף, יש להודיע לנו על צד ג' שניזוק ושמאי יבצע הערכת נזק וינחה את צד ג' לגבי המשך הטיפול.

 • כיצד אני יכול לעקוב אחר הטיפול בתביעה שלי?

  תביעותתביעות דירהתביעות מקיף

  אנחנו ב- weSure נדאג לעדכן אותך בכל שלב באמצעות סמס או מייל. ובכל מקרה, אתה מוזמן גם להיכנס לאיזור המידע האישי ולהתעדכן בטיפול באופן שוטף.