• האם הדירה שלי מבוטחת כתוצאה ממעשה טרור?

  ביטוח דירותתביעותתביעות דירה

  דירות מגורים ותכולתן מבוטחות, בגין נזקי טרור, באמצעות המדינה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים. לפיכך, הפוליסה התקנית מחריגה כיסוי זה, אך ניתן לרכוש הרחבה בגין אירועים אלה. ההרחבה כוללת פיצוי בגין נזק פיזי מלא או חלקי לדירה ו/או לתכולה, אם בוטחה. חשוב להדגיש שהכיסוי מוגבל לסכום ההפרש שבין סכום הביטוח של הרכוש המבוטח (מבנה או תכולה) לבין סכום הפיצוי הניתן מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים. זאת אומרת, הכיסוי הינו שיורי, המכסה אם ורק בגין הנזקים שאינם מכוסים על ידי חוק מס רכוש ועד סכום הביטוח המופיע בפוליסה בגין ההרחבה.

 • למי מתאים ביטוח bSure?

  ביטוח דירות

  ביטוח זה מיועד למי שלא צריך ביטוח ל"כל נזק קטן" אלא עבור נזקים משמעותיים, כגון: רעידת אדמה, אש, התפוצצות וכו'. גובה ההשתתפות העצמית בפוליסה זאת הינם 4,700 שקלים, למעט נזקי רעידת אדמה.

 • מחזיק בכלי ירייה?

  ביטוח דירות

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מחריג חבות כלפי צד שלישי כתוצאה משימוש בנשק. אנחנו ב- weSureו מאפשרים לך להרחיב את הכיסוי הביטוחי כלפי צד שלישי לכלול חבות זו וככל שצוין הדבר במפורש במפרט.

 • מה כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי?

  ביטוח דירותביטוח משכנתא

  הכיסוי הביטוחי בפוליסת הדירה לחבות כלפי צד שלישי הינו למקרה ביטוח שהוא חבות המבוטח או בני משפחתו, לרבות עובדי משק ביתו, לשלם לצד שלישי על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בכפוף לגבולות האחריות הנקובים במפרט בשל אירוע תאונתי שהתרחש בשטח מדינת ישראל או ב"אזור" כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז - 2007 וגרם למוות, מחלה, פגיעה, ליקוי גופני, ליקוי נפשי או ליקוי שכלי, לנזק או אבדן לרכוש צד שלישי.

 • האם נזקים כתוצאה מאיטום לקוי מכוסים במסגרת הרחבה לסיכוני מים?

  ביטוח דירותביטוח משכנתא

  נזק כתוצאה מאיטום לקוי אינו כלול כסיכון המכוסה בהרחבה לסיכוני מים ונוזלים אחרים. יחד עם זאת, אם בחרת לרכוש הרחבה של נזקי מים ונוזלים אחרים באמצעות שרברב שבהסדר, הכיסוי יכלול גם נזקי איטום ובהתאם לתנאים המפורטים בהרחבה לתיקון נזקי איטום באמצעות שרברב שבהסדר, ללא תוספת פרמיה.

 • האם יש כיסוי כאשר איננו גרים בדירה באופן רצוף 60 יום ויותר?

  ביטוח דירותביטוח משכנתא

  חשוב להודיע לחברת הביטוח על כך ולרכוש הרחבה מתאימה לצורך הכיסוי הביטוחי. לתשומת ליבך, אם לא רכשת הרחבה כאמור, הינך עלול להיות חשוף לנזקים שאינם מכוסים בפוליסה עקב היות הדירה בלתי תפוסה!

 • מה משמעות רכישת כיסוי עבור סכום ביטוח נוסף?

  ביטוח דירות

  מאחר ופרק ביטוח הדירה (מבנה) מתייחס לעלות הבנייה בלבד, חשוב לכלול גם כיסוי לעלות הקרקע. הרחבה זו נועדה לדירה בבית משותף, ככל שקיים כיסוי רעידת אדמה בתוקף, וניתן לרכוש אותה כנגד סיכון רעידת אדמה או כנגד כלל הסיכונים המפורטים בפרק ביטוח הדירה ובהתאם לתנאי ההרחבה והפוליסה. רכישת הרחבה ל"סכום ביטוח נוסף" משלימה את הכיסוי הביטוחי לכלול גם את עלות הקרקע.

 • האם חייב לבטח את תכולת הדירה והמבנה ביחד או שניתן לבטחם בנפרד?

  ביטוח דירות

  אין חובה לבטח את הדירה או תכולתה יחדיו. חשוב לדעת, כי בעת רכישת ביטוח דירה ותכולתה יחד בחברתנו הינך זכאי להנחה נוספת בפרמיית הביטוח.

 • כיצד נקבע שווי הדירה ותכולתה?

  ביטוח דירות

  קיימות מספר דרכים להערכת שווי הדירה ותכולתה. ניתן להעריך את השווי בהתאם לנתוני הדירה שברשותך, לדוגמה שטח הדירה, מספר החדרים, הקומה וסטנדרט הבניה. אפשרות נוספת הינה בהתאם להערכת שווי הדירה ותכולתה, שנערכה על ידי מעריך מומחה.

 • מדוע חשוב לבטח את הדירה?

  ביטוח דירות

  הדירה הינה הנכס החשוב, ולרוב היקר ביותר, אותו אנו רוכשים במהלך חיינו, ועל כן קיים אינטרס מובהק לבטח את הדירה. הדרך היעילה לעשות כן הינה ביטוח הדירה ותכולתה להגנה על רכושך. בנוסף, באפשרותך לרכוש ביטוח צד שלישי למקרים בהם צד שלישי (אדם או רכוש) נפגע. אי עריכת ביטוח כאמור עלול לחשוף אותך לאובדן הנכס כתוצאה מנזקים מהותיים כגון אש, רעידת אדמה ועוד, או להוצאות משמעותיות שיקשו עליך ועל משפחתך לחזור לשיגרה.