האם קיימת פוליסת רכב רכוש בתוקף בחברתנו?

בהזנת הנתונים שלהלן, באפשרותך לבדוק האם לרכב מסוים קיימת פוליסת ביטוח רכב רכוש (מקיף או צד ג') תקפה בווישור חברה לביטוח, נכון למועד מסוים.

הבדיקה לא מספקת מידע על קיומם ו/או אי קיומם של ביטוחים אחרים (לרבות הרחבות/כתבי שירות) ברכב הנבדק.

שדות חובה *