ביטוח מבנה ותכולה ללקוחות הבית החכם של בזק be-home

ביטוח זה מיועד ללקוחות שרכשו את שירותי הבית החכם של בזק ושאינם צריכים ביטוח ל"כל נזק קטן", אלא עבור נזקים משמעותיים, כגון: רעידת אדמה, אש, התפוצצות וכו'. הפוליסה היא "הפוליסה הרגילה" לביטוח דירה ותכולתה, כאשר ההשתתפות העצמית לכל נזק הינה 4,700 ₪ (למעט רעידת אדמה) ולכן היא משווקת בפרמיה אטרקטיבית ביותר. ביטוח הדירה כולל את מבנה הדירה או הבית המצוינים במפרט, ששימושם העיקרי למגורים, לרבות החלקים הקבועים של הדירה ואלה המחוברים אליה חיבור של קבע - מרפסות, צנרת, מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, מערכות מיזוג אוויר, דוודים, מערכות סולריות לחימום מים ומתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה. לגבי דירה המצויה בבית משותף, גם את החלק ברכוש המשותף והצמדות מיוחדות שיש לדירה (לרבות מחסן). ביטוח התכולה כולל כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, והינם בבעלות, בחזקת או באחריות המבוטח או בני משפחתו.
יש לשים לב לגובה ההשתתפות העצמית.

לתשומת ליבך, על מנת להתאים את הביטוח לצרכיך עליך לוודא, בין השאר, כי Bsure תואם את צרכיך, במיוחד גובה ההשתתפות העצמית, וכי בעת עריכת הביטוח סכום ביטוח הדירה הנקוב במפרט משקף את ערך הדירה המלא, וכמו כן ערך התכולה כולל את כל הפריטים והחפצים הרלוונטיים, על מנת להימנע מתגמולי ביטוח נמוכים במקרה של אובדן הדירה ו/או התכולה.

שירותי הבית החכם של בזק יכללו, לכל הפחות, מצלמה (חובה) ו- 3 גלאים בהרכב, לפי בחירת הלקוח (לרבות: גלאי הצפה, דלת ותנועה). לפרטים נוספים על מוצר הבית החכם של בזק, לחץ כאן.

כיסוי למבנה

כיסוי זה מכסה אבדן או נזק שנגרמו למבנה, כתוצאה מאש, ברק, רעם, התפוצצות או התלקחות, רוח שעולה על 30 קשר, שלג או ברד, נפילת כלי טיס, התנגשות רכב בדירה, גניבה, שוד, פריצה, רעידת אדמה, שיטפון או הצפה ועוד. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.
חשוב לוודא כי גובה ההשתתפות העצמית תואם את צרכיך.

כיסוי לתכולה

כיסוי זה מכסה אבדן או נזק שנגרמו לתכולה, כתוצאה מאש, ברק, רעם, התפוצצות או התלקחות, רוח שעולה על 30 קשר, שלג או ברד, נפילת כלי טיס, התנגשות רכב בדירה, גניבה, שוד, פריצה, רעידת אדמה, שיטפון או הצפה ועוד. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.
חשוב לוודא כי גובה ההשתתפות העצמית תואם את צרכיך.

הרחבה לכיסוי מים ונוזלים אחרים

כיסוי זה מכסה אבדן או נזק שהתגלו לראשונה כתוצאה מהימלטות או דליפה כל נוזל מתוך מתקני אינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית משותף. הרחבה זו ניתנת לרכישה באמצעות חברת שרברבים או שרברב פרטי. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.
חשוב לוודא כי גובה ההשתתפות העצמית תואם את צרכיך.

אחריות כלפי צד שלישי

כיסוי זה מכסה חבות המבוטח לשלם לצד שלישי על פי פקודת הנזיקין בשל אירוע שגרם ל: מוות, מחלה, ליקוי גופני, נזק או אובדן לרכוש צד שלישי. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.
חשוב לוודא כי גובה ההשתתפות העצמית תואם את צרכיך.

כיסויים נוספים

weSure מאפשרת לך להתאים את הביטוח לצרכיך, ולרכוש כיסויים נוספים לפוליסת הדירה בתוספת פרמיה אטרקטיבית,
וזאת על מנת לאפשר לך ולמשפחתך הגנה מיטבית ושקט נפשי

סכום ביטוח נוסף בבית משותף כתוצאה מרעידת אדמה

כיסוי זה מכסה נזק שנגרם לדירה בבית משותף כתוצאה מסיכון של רעידת אדמה בלבד, בשיעור של 70% ומעלה מסכום ביטוח הדירה. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

סכום ביטוח נוסף בבית משותף מורחב

כיסוי זה מכסה נזק שנגרם לדירה בבית משותף כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים בפרק א' בפוליסה - ביטוח הדירה, בשיעור של 70% ומעלה מסכום ביטוח הדירה. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

הרחבה לביטוח מבנה ותכולה בדירה שאינה תפוסה

הרחבה זאת מכסה גם תקופות שבהן הדירה אינה תפוסה ליותר מ- 60 ימים רצופים. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

הרחבת סיכוני
טרור

הרחבה זאת מכסה נזק פיזי כתוצאה ממעשה טרור למבנה הדירה בגובה סכום ההפרש שבין סכום הביטוח של הדירה המבוטחת לבין הסכום שניתן על ידי מס רכוש וקרן פיצויים. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

הרחבת ביטוח תכולת הדירה לכיסוי "כל הסיכונים"

הרחבה זאת מכסה אובדן או נזק לפריט מתכולת הדירה, בהימצאו בדירה המבוטחת, בביטוח כל הסיכונים, למעט החריגים המצוינים בתנאי הפוליסה.

הרחבת ביטוח "כל הסיכונים" לתכשיטים ולדברי ערך מחוץ לגבולות ישראל

הרחבה זאת מכסה אובדן או נזק לתכשיטים או לדברי ערך, גם בהימצאם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בביטוח כל הסיכונים, למעט החריגים המצוינים בתנאי הפוליסה.

שאלות נפוצות

 • למי מתאים ביטוח bSure?

  ביטוח דירות

  ביטוח זה מיועד למי שלא צריך ביטוח ל"כל נזק קטן" אלא עבור נזקים משמעותיים, כגון: רעידת אדמה, אש, התפוצצות וכו'. גובה ההשתתפות העצמית בפוליסה זאת הינם 4,700 שקלים, למעט נזקי רעידת אדמה.

 • מדוע חשוב לבטח את הדירה?

  ביטוח דירות

  הדירה הינה הנכס החשוב, ולרוב היקר ביותר, אותו אנו רוכשים במהלך חיינו, ועל כן קיים אינטרס מובהק לבטח את הדירה. הדרך היעילה לעשות כן הינה ביטוח הדירה ותכולתה להגנה על רכושך. בנוסף, באפשרותך לרכוש ביטוח צד שלישי למקרים בהם צד שלישי (אדם או רכוש) נפגע. אי עריכת ביטוח כאמור עלול לחשוף אותך לאובדן הנכס כתוצאה מנזקים מהותיים כגון אש, רעידת אדמה ועוד, או להוצאות משמעותיות שיקשו עליך ועל משפחתך לחזור לשיגרה.

 • האם חייב לבטח את תכולת הדירה והמבנה ביחד או שניתן לבטחם בנפרד?

  ביטוח דירות

  אין חובה לבטח את הדירה או תכולתה יחדיו. חשוב לדעת, כי בעת רכישת ביטוח דירה ותכולתה יחד בחברתנו הינך זכאי להנחה נוספת בפרמיית הביטוח.

 • האם יש כיסוי כאשר איננו גרים בדירה באופן רצוף 60 יום ויותר?

  ביטוח דירותביטוח משכנתא

  חשוב להודיע לחברת הביטוח על כך ולרכוש הרחבה מתאימה לצורך הכיסוי הביטוחי. לתשומת ליבך, אם לא רכשת הרחבה כאמור, הינך עלול להיות חשוף לנזקים שאינם מכוסים בפוליסה עקב היות הדירה בלתי תפוסה!

 • כיצד נקבע שווי הדירה ותכולתה?

  ביטוח דירות

  קיימות מספר דרכים להערכת שווי הדירה ותכולתה. ניתן להעריך את השווי בהתאם לנתוני הדירה שברשותך, לדוגמה שטח הדירה, מספר החדרים, הקומה וסטנדרט הבניה. אפשרות נוספת הינה בהתאם להערכת שווי הדירה ותכולתה, שנערכה על ידי מעריך מומחה.

למידע נוסף

לקריאת תנאי הפוליסה, חריגיה ולהרחבה כללית
תנאי הפוליסה